Företrädesemission 2024

Har du problem med att titta på videon? Se videon på youtube.

BAKGRUND OCH MOTIV

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Bolagets kunder tillverkar bland annat operationsrobotar, halvledarutrustning och diagnostiksystem. Koncernen Acuvi bildades 2021 när svenska PiezoMotor Uppsala AB (“PiezoMotor”) förvärvade finska Sensapex Oy (“Sensapex”) och amerikanska TPA Motion LLC (“TPA Motion”). I maj 2024 skrev Acuvi en avsiktsförklaring att ta över produktion och marknadsföring för det tyska bolaget Nanos Instruments GmbH (“Nanos Instruments”). Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA, med huvudkontoret i Uppsala.

Allt fler processer automatiseras och trenden är att kraven på miniatyrisering och hög precision ökar alltmer. För att möta dessa behov ökar även kraven på styrelektronik, mjukvara och de motorer som utför finpositionering. I en del fall är traditionell motorteknologi tillräcklig, men allt oftare blir kraven så höga att ny teknologi blir nödvändig. Acuvi har en bred produktportfölj med tyngdpunkt på piezobaserade motorer, vilka möjliggör nanometerprecision och kan designas extremt kompakta.

Acuvi har de senaste åren arbetat med att komplettera sitt erbjudande både produkttekniskt och geografiskt. Med den avsiktsförklaring som skrevs i maj 2024 med Nanos Instruments ökar Acuvis spetskunnande ytterligare och närvaron på den viktiga tyska marknaden stärks. Avsiktsförklaringen innebär också att Nanos Instruments produkter, vilka avses tillverkas av PiezoMotor, genom Acuvis redan etablerade säljkanaler, kan få tillgång till den amerikanska marknaden.

Under 2023 ökade Acuvi både vinst och operativa kassaflöden kraftigt. Bolagets ledning har identifierat USA och Tyskland som de marknader med högst tillväxtpotential de närmaste åren. Bolaget avser att öka sina sälj- och marknadsföringsinsatser generellt med särskilt fokus på dessa marknader. För att ta vara på det momentum som finns på marknaderna kommunicerade Acuvi den 22 maj 2024 att bolaget genomför företrädesemissionen tillsammans med en riktad emission om cirka 22,3 MSEK till det tyska investeringsbolaget ShapeQ GmbH. 

Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Acuvi cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Netolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Löpande verksamhet (40 %)
 • Utökad försäljning och marknadsföring (40 %)
 • Produktutveckling (10 %)
 • Stärkt balansräkning (10 %)

TEASER IN ENGLISH

Teaser English (PDF)
How to subscribe with subscription rights.

LÄNKAR

Informationsmemorandum
Aqurat Fondkommission AB – Anmälningssedel för teckning utan företräde 
Avanza – för teckning utan företräde
Nordnet – för teckning med eller utan företräde

PRELIMINÄR TIDSPLAN

 • Avstämningsdag: 3 juni 2024
 • Teckningsperiod: 5 – 20 juni 2024
 • Handel med teckningsrätter: 5 – 17 juni 2024 
 • Beräknat offentliggörande av utfall: 26 juni 2024

VILLKOR I SAMMANDRAG

 • Företrädesrätt: den som på avstämningsdagen den 3 juni 2024 är registrerad som aktieägare i Acuvi äger företrädesrätt att teckna aktier i Acuvi utifrån befintligt aktieinnehav i Acuvi. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen tilldelas en teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Antal aktier i Erbjudandet: 2 135 867 st.
 • Teckningskurs: 13 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtagande: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 100 procent av det totala emissionsbeloppet.