Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i de förvärvsanalyser som gjorts efter att bokslutskommunikén för 2021 publicerats. Bland annat innebär detta att koncernens resultat för 2021 minskar med ca 1,8 MSEK jämfört med vad som kommunicerats tidigare. Koncernens resultat för Q1 2022 ökar med 4,3 MSEK.

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i de förvärvsanalyser som gjorts efter att bokslutskommunikén för 2021 publicerats. Bland annat innebär detta att koncernens resultat för 2021 minskar med ca 1,8 MSEK jämfört med vad som kommunicerats tidigare. Koncernens resultat för Q1 2022 ökar med 4,3 MSEK.
Detaljerad redogörelse för förändringarna efter avlämnande av bokslutskommuniké

I samband med revision av årsbokslutet har några förändringar gjorts av de förvärvsanalyser som upprättats i samband med förvärven av TPA Motion och Sensapex.

De väsentliga skillnaderna i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén är: 

· I bokslutskommunikén konsoliderades TPA Motion per 2021-12-01. I årsredovisningen konsolideras TPA Motion per den dag bestämmande inflytande erhölls, dvs 2021-12-16. Denna förändring har medfört justeringar av såväl koncerns resultaträkning som balansräkning.
· Vad gäller förvärvsanalysen för TPA Motion har övervärden identifierats i orderstock och lager vilket har påverkat goodwillposten. Vidare har viss omklassificering av poster på skuldsidan skett. Se ytterligare detaljer nedan. 
· Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex har en del immateriella tillgångar identifierats och detta har fått till följd att övervärden omlokaliserats från goodwill till balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Sammanfattningsvis har nettoomsättningen för koncernen för 2021 minskat med 5,9 MSEK till 51,4 MSEK (57,3) och bruttoresultatet med 0,4 MSEK från -9,1 MSEK till -9,5 MSEK. Koncernens resultat för 2021 har justerats ned med -1,8 MSEK till -46,9 MSEK (-45,1). Eget kapital har minskat med 2 MSEK till 286,3 MSEK (288,3).

Effekter på koncernens resultat för 2021

Skillnaderna mellan koncernens resultaträkning i årsredovisningen och bokslutskommunikén framgår av tabellen nedan.

I bokslutskommunikén konsoliderades TPA Motion per 2021-12-01. I årsredovisningen konsolideras TPA Motion per den dag bestämmande inflytande erhölls, dvs 2021-12-16. Detta innebär att alla poster i resultaträkningen påverkas i viss mån. Den största påverkan är på nettoomsättningen som minskat från 57,3 MSEK till 51,4 MSEK. Bruttoresultatet har minskat från -9,1 MSEK till -9,5 MSEK.

Totalt sett har koncernens resultat för 2021 justerats ned med 1,8 MSEK till -46,9 MSEK (-45,1).

MSEK ÅR BK Skillnad
Nettoomsättning 51,4 57,3 -5,9
Kostnad för sålda varor -60,9 -66,4 5,5
Bruttoresultat -9,5 -9,1 -0,4
Försäljningskostnader -7,4 -7,7 0,3
Administrationskostnader -17,4 -17,7 0,3
Övriga rörelsekostnader -5,1 -3,1 -2
Rörelseresultat -46,9 -45,1 -1,8
Resultat efter finansiella poster -47,9 -46,0 -1,9
Resultat per aktie före utspädning -2,59 -2,04 -0,55
Resultat per aktie efter utspädning -2,59 -2,04 -0,55

Effekter på koncernens balansräkning per 2021-12-31

Skillnaderna mellan koncernens balansräkning i årsredovisningen och bokslutskommunikén framgår av tabellen nedan.

TPA Motion

En del av övervärdet i förvärvsanalysen för TPA Motion har hänförts till orderstocken vilket har minskat goodwillposten. I koncernbalansräkningen redovisas detta i posten Övriga fordringar. Förändringen har även påverkat uppskjuten skatt. Vidare har viss omklassificering av poster på skuldsidan skett. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 77,2 MSEK till följd av att tilläggsköpeskilling på 18,1 MSEK redovisats som Avsättning och att stay on-bonusen till två nyckelpersoner har flyttats till lång respektive kort skuld (20 MSEK respektive 44 MSEK).

Sensapex

Vad gäller förvärvsanalysen för Sensapex har en del av övervärdet hänförts till Balanserade utgifter för utvecklingsarbete vilket har minskat goodwillposten. Förändringen har även påverkat uppskjuten skatt. 3,2 MSEK har flyttats från patent till balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

MSEK ÅR BK Skillnad
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 49,2 22,0 27,2
Patent 2,2 5,4 -3,2
Goodwill 366,3 408,8 -42,5
Maskiner och inventarier 17,2 17,9 -0,7
Övriga fordringar 31,3 4,8 26,5
Eget kapital 386,3 388,3 -2,0
Uppskjuten skatt 13,0 3,0 10,0
Övriga avsättningar 18,1 0 18,1
Långfristiga skulder till kreditinstitut 8,0 9,6 -1,6
Övriga långfristiga skulder 28,9 0,0 28,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 8,6 13,2 -4,6
Leverantörsskulder 11,8 11,6 0,2
Övriga skulder 50,2 14,7 35,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12,3 89,5 -77,2
Balansomslutning 537,1 530,0 7,1

Effekter på koncernens kassaflöde per 2021-12-31

På grund av förändringar i förvärvsanalyser och omklassificeringar i balansräkningen har även kassaflödesanalysen uppdaterats. Nedan i sammandrag.

MSEK ÅR BK Skillnad
Löpande verksamheten -24,1 4,4 -28,5
Investeringsverksamheten -235,3 -24,7 -210,6
Finansieringsverksamheten 250,6 5,1 245,5
Periodens kassaflöde -8,7 -15,2 6,5

Som en konsekvens av de förändrade förvärvsanalyserna påverkas även kommande års resultat. Resultat för Q1 kommer att justeras då ingående balansen från 2021 ändrats.   

Effekter på koncernens resultat för första kvartalet 2022

Som en konsekvens av de förändrade förvärvsanalyserna påverkas även kommande års resultat.

Kostnad för sålda varor minskar med 0,9 MSEK till -59,4 (-60,3) på grund av en uppdaterade siffror i TPA Motions rapportering.

En orealiserad valutakurseffekt på 3,5 MSEK ökar övriga intäkter från 0,4 MSEK till 3,9 MSEK.

Totalt sett har koncernens resultat för 2021 justerats upp med 4,3 MSEK till -25,2 (-29,5).

MSEK Uppdaterad Publicerad Skillnad
Kostnad för sålda varor -59,4 -60,3 0,9
Bruttoresultat -59,4 -60,3 0,9
Övriga rörelseintäkter 3,9 0,4 3,5
Resultat efter finansiella poster -25,2 -29,5 4,3

Effekter på koncernens balansräkning för första kvartalet 2022

Som en konsekvens av de förändrade förvärvsanalyserna påverkas även kommande års balansräkning.

MSEK Uppdaterad Publicerad Skillnad
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 48,1 44,7 3,3
Patent 2,0 5,4 -3,3
Goodwill 353,4 355,3 -1,9
Maskiner och inventarier 17,1 17,9 -0,9
Summa anläggningstillgångar 421,8 424,5 -2,7
Kundfordringar 22,3 22,7 -0,4
Övriga fordringar 9,0 23,1 -14,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,5 1,7 0,8
Eget kapital 376,1 374,9 1,2
Uppskjuten skatt 10,3 10,2 0,2
Övriga avsättningar 18,1 0,0 18,1
Övriga långfristiga skulder 14,5 0,0 14,5
Korfristiga skulder till kreditinstitut 0,6 11,7 -11,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55,6 1,0 54,6
Balansomslutning 504,3 520,7 -16,3

Effekter på koncernens kassaflöde för första kvartalet

Koncernens kassaflöde har inte påverkats av förändringarna.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande områden bygga en global aktör. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och licensiering.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI)

www.acuvi.com

Denna information är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 18.00 CET.

Acuvi, PR förändringar av bokslutskommunike 2021 och första kvartalet 2022