Delårsrapport januari-juni 2021: Kraftig försäljningstillväxt, första förvärvet och avtal inom Consumer

Under det andra kvartalet 2021 uppgick den organiska tillväxten i PiezoMotors produktförsäljning till 61 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Inräknat nyförvärvet Sensapex har koncernens produktförsäljning under andra kvartalet vuxit med 120 procent jämfört med PiezoMotors produktförsäljning under andra kvartalet föregående år.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Under det andra kvartalet 2021 uppgick den organiska tillväxten i PiezoMotors produktförsäljning till 61 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Inräknat nyförvärvet Sensapex har koncernens produktförsäljning under andra kvartalet vuxit med 120 procent jämfört med PiezoMotors produktförsäljning under andra kvartalet föregående år.
Kvartalets rörelseresultat belastas med bland annat kostnader i samband med förvärvet av Sensapex, kostnader i samband med produktionsetablering och ökade kostnader för rekryteringar inom säljorganisationen. Sammanlagt uppgår dessa kostnadsposter till 5,9 MSEK.

Koncernen andra kvartalet 2021 *

Produktförsäljning, MSEK                                                         11,2 (5,1)                     

Nettoomsättning, MSEK                                                           11,4 (6,2)                     

Bruttoresultat, MSEK                                                                  2,5 (0,8)                     

Rörelseresultat, MSEK                                                               -9,8 (-5,8)                     

Resultat efter finansnetto, MSEK                                            -10,1 (-5,9)                     

Resultat per aktie före och efter utspädning                        -0,52 (-0,45)                     

Kassaflöde**, MSEK                                                                -11,1 (-6,0)                     

* Siffrorna inkluderar PiezoMotor AB (april – juni) + Sensapex Oy & Sensapex Inc. (juni) för 2021 och PiezoMotor AB (april – juni) 2020.

** Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Moderbolaget andra kvartalet 2021

Produktförsäljning, MSEK                                                           8,2 (5,1)

Nettoomsättning, MSEK                                                             8,4 (6,0)

Bruttoresultat, MSEK                                                                  0,8 (0,8)

Rörelseresultat, MSEK                                                             -11,0 (-5,8)

Resultat efter finansnetto, MSEK                                            -11,3 (-5,9)

Resultat per aktie före och efter utspädning                        -0,67 (-0,45)

Kassaflöde**, MSEK                                                                -11,0 (-6,0)

** Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet

2021-04-21:       PiezoMotor ingår avtal om att förvärva Sensapex Oy

2021-04-21:       PiezoMotor genomför två nyemissioner som blir kraftigt övertecknade – bolaget tillförs ca 100 miljoner kronor

2021-05-27:       PiezoMotor slutför förvärvet av Sensapex

2021-06-04:       PiezoMotor inleder exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-08-12:       PiezoMotor ingår exklusivt licensavtal

2021-08-13:       PiezoMotor offentliggör kompletterande information gällande licensavtal mobiltelefonkameror

VD Anders Kottenauer kommenterar:

”Årets andra kvartal var mycket framgångsrikt och vi har följt vår strategiska plan. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med att bygga en bolagsgrupp som svarar upp mot de globala trenderna kring miniatyrisering och precision. Hög tillväxt – såväl organisk som genom förvärv – och lönsamhet är viktiga ledord i detta arbete.”

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: https://piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                              + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                      olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08:35 CEST.

 

Jan-Jun 2021