Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Stålgatan 14 i Uppsala. Inregistrering inleds kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 augusti 2019,
  • dels senast fredagen den 23 augusti 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget på mailadress: info@piezomotor.se eller via brev till Bolaget, PiezoMotor Uppsala AB, att: EGM 2019, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 22 augusti 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamot
  8. Bolagsstämmans avslutande

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Gabriel Albemark väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Med anledning av att MicroMo Electronics, Inc. har överlåtit samtliga sina 2 287 168 aktier till Gaudium IVST, LLC, ett bolag baserat i USA som till 100 procent ägs och kontrolleras av Ping Faulhaber, föreslår valberedningen att bolagsstämman med entledigande av Dodd Disler väljer in Ping Faulhaber i styrelsen.

Valberedningen för Bolaget består av Bolagets styrelseordförande och aktieägare Adam Dahlberg (valberedningens ordförande), Gert Frech-Walter (utsedd av aktieägaren Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG) samt Dodd Disler (utsedd av aktieägaren MicroMo Electronics, Inc.). Medlemmarna är utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka tillsammans per datumet för kallelsen representerar cirka 51,3 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 471 906 registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 14 471 906 aktier av serie B, representerande totalt 14 471 906 röster.

 

Uppsala i april 2019 Styrelsen PiezoMotor Uppsala AB (publ)

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                    Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                        +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                                olof.stranding@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 09:15 CEST.