Kallelse till extra bolagsstämma i Piezomotor uppsala aktiebolag (publ)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ), org.nr 556539-6396 (”PiezoMotor” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022 som hålls genom enbart poströstning.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas utan fysisk närvaro genom att aktieägarna utöver sin rösträtt genom poströstning. Det kommer därför inte finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid den extra bolagsstämman. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samma dag som den extra bolagsstämman när utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 mars 2022,

· dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionen nedan under ”Poströstning” så att poströstningsformuläret och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar är Bolaget tillhanda senast den 6 april 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 30 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 1 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som kommer finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.piezomotor.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret skickas med post till PiezoMotor Uppsala AB, att: EGM 2022, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala eller per e-post till ir@piezomotor.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggs formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren avser sin poströst genom ombud, se nedan under ”Poströstning genom ombud”. Det ifyllda formuläret och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar måste vara Bolaget tillhanda senast den 6 april 2022.

En poströst kan återkallas fram till och med den 6 april 2022 vid e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär med samma datering skickas in kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Adam Dahlberg, eller vid förhinder av honom, den som styrelsen anvisar, utses till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under denna punkt 3 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 – Framläggande och godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att den i kallelsen föreslagna dagordningen godkänns.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Olof Stranding, eller vid förhinder av honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

1. Bolagets firma enligt 1 § (Firma) ändras till Acuvi AB.

2. I syfte att Bolaget enbart ska ha ett aktieslag utan seriebeteckning utestående, föreslås att § 6 (aktier) och 7 § (omvandlingsförbehåll) tas bort från bolagsordningen. Justeringen innebär att aktieslaget serie A tas bort och att samtliga aktier av serie B konverteras till aktier utan seriebeteckning.

3. För att uppdatera bolagsordningen till att överensstämma med aktiebolagslagen föreslås att första meningen i § 11 (Anmälan till bolagsstämma) uppdateras såtillvida att aktieägare inför en stämma måste vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken senast sex bankdagar (nuvarande lydelse: fem vardagar) före stämman.

4. För att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter föreslås tillägg av följande stycke i § 11 (Anmälan till bolagsstämma): ”Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.”

5. För att möjliggöra att bolagsstämmor hålls i Stockholm trots att Bolagets säte är i Uppsala föreslås införas en ny § 12 med rubriken ”Plats för bolagsstämma” med följande innehåll ”Bolagsstämma ska utöver Uppsala kommun där bolaget har sitt säte kunna hållas i Stockholms kommun.”

Ovanstående förslag på justeringar av bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av borttagandet av § 6 och § 7 samt införandet av en ny § 14. Den nya bolagsordningen i dess helhet kommer senast tre veckor före stämman publiceras på Bolagets hemsida.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, dvs. senast den 28 mars 2022, till Bolagets adress Stålgatan 14, 754 50 Uppsala eller via e-post till ir@piezomotor.se. Upplysningar lämnas av Bolaget på ovan angiven adress och på Bolagets hemsida senast fem (5) dagar före stämman, dvs. den 1 april 2022. Upplysningar skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet, formulär för poströstning och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 24 555 465 registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 24 555 465 aktier av serie B, representerande totalt 24 555 465 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverkuroclear-Sweden/GDPR.html.

_____________________________

Uppsala i mars 2022

PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                             

Olof Stranding

ir@piezomotor.se                                            

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08:18.

Release