KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag den 24 juni 2021, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020;

att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter;

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, oförändrat ska utgå till ledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera. Prisbasbeloppet för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2021 uppgår således till 190 400 kronor (exklusive sociala utgifter);

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning;

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg och Ping Faulhaber;

att till styrelsens ordförande omvälja Adam Dahlberg;

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2022 välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Stephanie Ljungberg;

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag;

att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag;

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B inom bolagsordningens gränser dock högst 10 procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021 och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen; och

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                  

+46 (0)70-495 02 60                                                                      

anders.kottenauer@piezomotor.se                                               

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021 kl. 10:47.

Release