Årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) Kommuniké

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 maj 2018 kl. 09:30 i Uppsala, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som ska erhålla ett arvode om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera,

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter, Dodd Disler samt Joakim Stenberg,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2019 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun,

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 695 000 kronor genom nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor, innebärande en möjlig utspädning om högst ca 9 procent av det registrerade aktiekapitalet motsvarande 1 390 000 aktier,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

 

 

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)70-81 82 400

johan.westermark@piezomotor.se

 

eller

 

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 17:00 CEST.