Kommuniké från årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“Bolaget”) som hölls kl. 15:00 den 10 maj 2017 i Uppsala, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte skall utgå, med undantag för Henrik Nittmar som skall erhålla ett arvode om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter),

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar och Gert Frech-Walter samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamot välja Dodd Disler (tidigare styrelsesuppleant),

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2018 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor, innebärande en möjlig utspädning om högst cirka 19,8 procent av det registrerade aktiekapitalet,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)70-81 82 400

johan.westermark@piezomotor.se

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 83 00. E-post: info@penser.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.www.piezomotor.com

 

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:35 CEST.