PiezoMotor bokslutskommuniké 2017

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande
leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké
avseende helåret 2017.

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde
kvartalet till 4,3 MSEK (4,3).
· Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde
kvartalet till -4,3 MSEK (-9,5).
· Resultatet efter finansnetto för helåret uppgick till -15,4 MSEK (-27,5) och
för fjärde kvartalet till -4,4 MSEK (-9,7).
· Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,27 SEK (-2,65) och för
fjärde kvartalet till -0,36 SEK (-0,80).
· Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 9,7 MSEK (25,1) eller 0,80 SEK
per aktie (2,07).
· Soliditeten uppgick på balansdagen till 39 procent (63).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
uppgick för helåret till -6,8 MSEK (-24,6) och för fjärde kvartalet till -4,1
MSEK (-8,7).
· Per den 31 december 2017 uppgick bolagets likvida medel till 7,0 MSEK
(15,8). En riktad nyemission till två institutionella investerare under januari
2018 har tillfört bolaget ca 53 MSEK.
· I november 2017 offentliggjordes ett samarbete med världsledande teknik- och
elektronikbolag för massvolymmotor.
· I januari 2018 offentliggjordes ett samarbete med ett globalt telekombolag.
· I februari 2018 offentliggjordes ett samarbete med ytterligare ett globalt
telekombolag.
· Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga
bokslutskommunikén som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD
Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24
00 +46 (0)70-10
10 824

johan.westermark@piezomotor.se
olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E
-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa
och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör
motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin
egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor.
Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt
distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik,
halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie
handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor
Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018
kl. 08:35 CEST.