PiezoMotor delårsrapport januari – september 2018

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2018.

 

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (3,4) och för januari till september 17,4 MSEK (20,7).
 • Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för tredje kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (3,1) och för januari till september 16,3 MSEK (9,6).
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (-4,3) och för årets nio första månader till -12,9 MSEK (-10,8).
 • Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -6,2 MSEK (-4,4) och för de första nio månaderna till -13,1 MSEK (-11,0).
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,45 SEK (-0,36) och för årets första nio månader till -0,94 SEK (-0,91).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 49,6 MSEK (14,1) eller 3,57 SEK per aktie (1,16).
 • Soliditeten uppgick på balansdagen till 79 procent (50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för andra kvartalet till -5,9 MSEK (-4,2) och för årets första nio månader till -12,6 MSEK (-2,7).
 • Per den 30 september 2018 uppgick bolagets likvida medel till 37,6 MSEK (11,2).

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget genomförde en riktad nyemission på totalt ca 53 MSEK till fonderna Handelsbanken Microcap Sverige och Swedbank Robur Ny Teknik.
 • Bolaget inledde samarbeten med tre globala telekombolag som syftar till integrering av piezobaserade mikromotorer i utrustning för mobilnät.
 • Bolaget offentliggjorde flertalet ordrar avseende Piezo LEGS®-motorer.
 • Bolaget offentliggjorde en order från en kinesisk kund inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgick till ca 1 MSEK och leverans skedde under andra kvartalet 2018.
 • Baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring produktionsuppskalning och volymbehov inrättade PiezoMotor ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av massvolymproduktion i egen regi.
 • PiezoMotor fördjupade samarbetet med en kinesisk partner inom halvledarindustrin.
 • PiezoMotor inledde efter mycket goda tekniska resultat andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget. Nästa projektfas sträcker sig till omkring oktober 2018 och innefattar bland annat elektronikoptimering. Det kommande arbetet ska också leda till de första småskaliga leveranserna av den nya motorn till samarbetspartnern. PiezoMotors intäkter från den första projektfasen uppgår till ca 2,5 MSEK. Intäkterna från projektets andra fas beräknas generera intäkter om ca 2,7 MSEK. I likhet med den första fasen avser intäkterna främst kostnadstäckning.
 • PiezoMotor undertecknade en avsiktsförklaring (”Letter of Intent”) och inledde partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag. Parterna kommer under andra halvåret 2018 gemensamt undersöka förutsättningarna för ett samarbete inom produktion, inklusive massvolym, och kommersialisering av PiezoMotors produkter. Syftet med diskussionerna är att nå ett separat och bindande samarbetsavtal där företagen kombinerar sina respektive resurser och bland annat etablerar produktionskapacitet i miljonvolym. Det är båda parters avsikt att diskussionerna ska leda till ett bindande samarbetsavtal före den 31 december 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • PiezoMotor mottog en order om 1,1 MSEK från NANOS-Instruments GmbH, en av bolagets europeiska distributörer som är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem. Leverans planeras under fjärde kvartalet 2018.
 • PiezoMotors nya mikromotor uppfyller alla krav för globala patent. PRV har granskat bolagets patentansökningar och nu meddelat PiezoMotor att dessa uppfyller alla krav för att kunna beviljas i och med att inga andra patent berör uppfinningarnas innehåll, att uppfinningarna håller den nivå som krävs för internationellt patentskydd samt att uppfinningarna är industriellt applicerbara. PRV är en av få enheter i världen som utgör ”International Searching Authority” med rätt att utföra detta steg i patentprocessen. Patentansökningarna har gjorts inom ramen för Patent Cooperation Treaty (PCT), vilket innebär att ansökningarna betraktas som varandes inlämnade samma dag i mer än 150 länder, inklusive USA och Europa samt strategiskt viktiga länder i Asien, däribland Kina, Japan och Sydkorea.
 • PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas. Nästa steg i samarbetets andra fas innefattar leverans av ytterligare motorer och en ny mjukvaruversion. Detta beräknas ske under november månad och markerar då slutet på utvecklingsarbetets andra fas.

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD                                       Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                            +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se                         olof.stranding@piezomotor.se

 

 

 

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08:35 CEST.