PiezoMotor delårsrapport januari till mars 2017

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första kvartalet 2017.

Under första kvartalet 2017 växte bolagets försäljning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter kvartalets utgång har PiezoMotor signerat ett patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI). PiezoMotor gör bedömningen att värdet av enbart licensierings- och utvecklingsersättningsdelarna i uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK, varav minst 12 MSEK utbetalas till PiezoMotor redan under 2017. Dessutom tillkommer genom avtalet framtida intäkter från försäljning av PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer till PI.

“Årets första kvartal och tiden därefter har varit en mycket framgångsrik period för PiezoMotor. Försäljningstillväxten har varit fortsatt god, vi har genomfört flera viktiga leveranser och vi har landat en stor affär med världsledaren inom högprecisionssystem för bland annat halvledar- och medicinteknikindustri. Samarbetet handlar om att integrera våra befintliga motorer i PI:s system – inte bedriva forskning och utveckling av nya motorer – och jag utesluter inte att våra första leveranser till PI kan komma att ske redan under 2018”, säger Johan Westermark, VD.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                             Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se                        olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08:35 CEST.