PiezoMotor gör mångmiljonaffär och inleder samarbete med världsledande bolag

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har signerat det tidigare annonserade patent- och samarbetsavtalet med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). PiezoMotor gör bedömningen att värdet av enbart licensierings- och utvecklingsersättningsdelarna i uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK, varav minst 12 MSEK utbetalas till PiezoMotor redan under 2017. Dessutom tillkommer genom avtalet framtida intäkter från försäljning av PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer till PI när motorerna integrerats i PI:s högprecisionssystem.

PiezoMotor har tidigare offentliggjort huvudsakliga villkor för ett patent- och samarbetsavtal med PI med intention att slutföra förhandlingarna under april månad 2017. Under den gångna helgen har parterna signerat avtalet och därmed bekräftas följande huvudsakliga innehåll i partnerskapet:

  • PiezoMotor och PI kommer att samarbeta kring integrering av PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i PI:s avancerade precisionssystem. Diskussion kring konkreta applikationer och slutkunder har redan inletts. PiezoMotor kommer att vara exklusiv leverantör av piezomotorer till de gemensamt utvecklade applikationerna.
  • PI kommer att investera cirka 10 MSEK över en treårsperiod i det gemensamma utvecklingsarbetet, varav cirka 5 MSEK kommer att finansiera PiezoMotors ingenjörsinsatser dedikerade till samarbetet. En första sådan ersättning ska betalas till PiezoMotor i maj 2017.
  • PI kommer att i maj 2017 erlägga en s.k. Down Payment till PiezoMotor om 1 MEUR (cirka 9,6 MSEK).
  • PI licensierar delar av PiezoMotors patentportfölj och kommer att betala för detta genom årlig royalty baserad på försäljningsvärdet av delar av PI:s befintliga produktsortiment.

PiezoMotor gör bedömningen att värdet av Down Payment, årlig royalty och utvecklingsersättningsdelarna i uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK varav minst 12 MSEK inkommer till PiezoMotor redan under 2017. Därefter följer årliga royaltybetalningar och ersättning för utvecklingsarbete. I förlängningen tillkommer också försäljning av PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer till PI.

PI är en världsledande tillverkare av avancerade precisionssystem till bl.a. halvledarindustrin och medicinskteknisk industri. Bolaget har ca 900 anställda och omsatte 2016 omkring 1,3 mdr SEK.

“Genom licensieringen stärker vi omedelbart PiezoMotors likviditet och kassaflöde och vår möjlighet att nå kassaflödesneutralitet utan fler kapitaliseringar ökar ytterligare. Detta är naturligtvis bra, men för oss är det ännu mer värdefullt att vi nu inleder samarbete med en världsledare inom avancerade högprecisionssystem. Vi kompletterar härmed på ett bra sätt vår befintliga distribution och kundbas. Givet PI:s stora satsning på samarbetet med PiezoMotor – avtalet är enbart i första steget värt uppskattningsvis 30 MSEK – och baserat på vår egen kunskap om marknaden och möjliga applikationer, ser jag positivt på den ytterligare potentialen genom framtida produktförsäljning och jag utesluter inte att våra första leveranser till PI kan komma att ske redan under 2018”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08:45 CEST.