PiezoMotor har genomfört en riktad nyemission om 565 000 aktier av serie B och tillförs härigenom 21,75 MSEK

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om 565 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 38,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse, i samråd med Handelsbanken Capital Markets, baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 21,75 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare i nyemissionen utgörs av de institutionella investerarna Enter Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB och Swedbank Robur Fonder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken huvudsakligen kommer användas för att finansiera etablering av egen kapacitet för högvolymsproduktion i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt genom kontakter med institutionella investerare och det bedömda investeringsintresset.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 565 000 från 13 906 906 till 14 471 906. Aktiekapitalet ökar med 282 500 SEK från 6 953 453 SEK till 7 235 953 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 3,9 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i PiezoMotor efter nyemissionen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer bolagets störste ägare, Adam Dahlberg, låna ut 565 000 aktier till Handelsbanken Capital Markets. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Handelsbanken Capital Markets att under en period om 180 dagar inte emittera ytterligare aktier. Vissa sedvanliga undantag gäller efter samråd med Handelsbanken Capital Markets. Dessutom har Adam Dahlberg inklusive hans helägda bolag Silotornet AB, Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG och MicroMo Electronics, Inc. genom avtal med Handelsbanken Capital Markets begränsat sina möjligheter att sälja befintliga aktier under en lock-up period om 180 dagar.

”Med denna likviditetsförstärkning gör vi bedömningen att PiezoMotor har den finansiella position som krävs för att etablera en slutmonteringsanläggning med kapacitet om cirka fem miljoner motorer årligen”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Som rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat Handelsbanken Capital Markets som Sole Lead Manager och Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå som legal rådgivare.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                                     Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                         +46 (0)70-101 08 24

johan.westermark@piezomotor.se                               olof.stranding@piezomotor.se

Denna information är sådan insiderinformation som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2018, kl. 23:35 CET.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i PiezoMotor i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. PiezoMotor har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.