PiezoMotor inrättar team för utvärdering av egen volymproduktionsetablering

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget – baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring produktionsuppskalning och volymbehov – inrättar ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av massvolymproduktion i egen regi. Arbetet kommer att ske parallellt med pågående dialoger kring produktionspartnerskap med externa företag.

PiezoMotor driver bland annat ett flertal projekt med globala telekombolag i syfte att integrera bolagets mikromotorteknik i framtidens mobiltelefonnät. Under de kommande ca 12 månaderna sker anpassning och integrering av motorerna i de specifika applikationerna hos respektive partnerbolag. Indikerade årsvolymbehov som följer en framgångsrik integrering av motorteknologin i framtidens mobilnät uppgår till 100 000-tals motorer, eller till och med miljontals, år 2021 efter stegvis uppskalning under åren 2019-2020.

Givet bland annat den höga automatiseringsgraden i den framtida tillverkningen har PiezoMotors styrelse beslutat inrätta ett team bestående av både intern och extern expertis med uppgift att utvärdera huruvida egen produktionsuppbyggnad kan vara ett attraktivt alternativ till produktionspartnerskap.

“Det kan inte uteslutas att volymproduktion i egen regi kan vara ett mer fördelaktigt alternativ jämfört med produktionspartnerskap och därmed är det också rätt i det här läget att noga utvärdera förutsättningarna att själva etablera denna kapacitet. Därmed jobbar vi på flera möjliga alternativ och jag förväntar mig att vi fattar beslut om vilken väg vi väljer att gå under innevarande år. Oavsett vägval är det viktigt att vi säkrar massvolymkapacitet parallellt med själva produktprojekten så att vi kan svara upp snabbt när kunderna väl behöver leveranser. Det är vår ambition att kunna börja leverera motorer från en produktionsenhet anpassad för högvolym till våra kunder inom t.ex. telekomindustrin redan från år 2020″, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 13:30 CEST.