PiezoMotor offentliggör delårsrapport för januari – september 2019

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Verksamheten de första nio månaderna 2019

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig.

På uppdrag av ett av världens största och resursstarkaste teknikbolag utvecklar PiezoMotor en ny mikromotorteknologi – LINK – för massvolymapplikationer. Högt ställda prestandakrav har uppnåtts och leveranser av motorer baserat på den nya teknologin har även skett till ledande tillverkare och leverantörer av nästa generations mobiltelefoninät för utvärdering för integrering i framtidens justerbara nätkomponenter. PiezoMotors styrelse har tidigare fattat beslut om investering i en egen slutmonteringsanläggning och utvärdering av utrustningsleverantörer pågår – en utvärdering där slutgiltigt val av produktionsmetoder och utrustningsleverantör även beror på feedback från de kunder som nu utvärderar LINK-motorerna.

Under tredje kvartalet mottog PiezoMotor en order värd 5 MSEK från en kinesisk tillverkare av utrustning för halvledartillverkning. PiezoMotor har även inlett den tredje utvecklingsfasen kring LINK-motorn på uppdrag av den partner som bekostar utvecklingsarbetet. Av nettoomsättningen om 4,8 MSEK under tredje kvartalet är endast 0,8 MSEK hänförlig till den kinesiska ordern och den tredje fasen i utvecklingen av LINK.

”Det tredje kvartalet har utvecklats väl och vi ser en bra aktivitetsnivå i vår Piezo LEGS®-affär, inklusive en större order från en kinesisk kund under oktober månad med planerad leverans i Q4. Tillsammans med vår övriga verksamhet talar detta för en bra avslutning på året”, kommenterar Ander Kottenauer, VD.

Ekonomisk översikt

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 4,8 MSEK (5,1) och för de första nio månaderna 2019 till 18,4 MSEK (17,4).
  • Bruttoresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 1,0 MSEK (-0,3) och för årets nio första månader till 3,4 MSEK (2,4).
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4,1 MSEK (-6,1) och för januari till september 2019 till -15,9 MSEK (-12,9).
  • Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -4,2 MSEK (-6,2) och för det första nio månaderna till -16,0 MSEK (-13,1).
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,29 SEK (-0,45) och för årets första nio månader till -1,11 SEK (-0,94).
  • Eget kapital uppgick per 2019-09-30 till 47,9 MSEK (49,6) eller 3,25 SEK per aktie (3,57).
  • Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 81 procent (79).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för tredje kvartalet till -10,0 MSEK (-5,9) och för januari till september -15,3 MSEK (-12,6).
  • Per 2019-09-30 uppgick bolagets likvida medel till 23,2 MSEK (37,6).

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Länk till PiezoMotors finansiella rapporter: https://piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08:35 CEST.