PiezoMotors namnbyte till Acuvi klart

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


Vid en extra bolagsstämma den 7 april 2022 beslutade aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ) om namnbyte till Acuvi AB. Namnregistreringen färdigställdes den 22 april 2022 och idag inleds handel under den nya tickern ACUVI.

Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre huvudsakliga dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion. Dessa tre bolagsnamn behålls då de utgör välkända varumärken på bolagens respektive marknader. PiezoMotor är baserat i Uppsala, Sensapex i Uleåborg, Finland och TPA Motion i Charlotte, USA. Mellan koncernens dotterbolag finns stora verksamhetsmässiga synergier.

2021 omsatte Acuvi pro forma 153 MSEK. I första kvartalet 2022 uppgick koncernens omsättning till 43 MSEK, motsvarande en pro forma-tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år på över 30 procent. Acuvis lönsamhet i första kvartalet 2022 uppgick på justerad EBITDA-nivå (exklusive goodwillavskrivningar och poster av engångskaraktär) till 12 procent.

Acuvis strategi är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom lösningar för många applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system.

Robotkirurgi, mikroskopi, diagnostik och utrustning för tillverkning av halvledare är några applikationsexempel inom Acuvi. Koncernbolagen har även licensavtal och samarbeten avseende massvolymapplikationer.

Nytt bolagsnamn: Acuvi AB

Ny ticker: ACUVI

Ny ISIN-kod: SE0017833171

För ytterligare information om det nya namnet och koncernens profil, vänligen se www.acuvi.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                                        

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom området. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och utlicensiering.

Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre huvudsakliga dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion – alla välkända varumärken på bolagens respektive marknader. PiezoMotor är baserat i Uppsala, Sensapex i Uleåborg, Finland och TPA Motion i Charlotte, USA.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI).

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022 kl. 08:25.

Release