PiezoMotors nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North övertecknad

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB, världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolagets nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm tecknades till cirka 104 procent motsvarande cirka 52 MSEK. Totalt emitteras 4 000 000 aktier och bolaget tillförs cirka 36,3 MSEK i likvida medel efter kvittning och emissionskostnader. Antalet aktieägare uppgår efter emissionen till i storleksordningen 500.

“Vi lyckades i tider av hård konkurrens om investerarnas intresse genomföra en övertecknad emission. Det är glädjande inte minst mot bakgrund av att vi är ett för aktiemarknaden nytt och hittills relativt okänt företag. Jag vill tacka alla investerare för visat förtroende och ser nu fram emot att med stärkt finansiering och utifrån en publik position fortsätta bygget av ett spännande tillväxtbolag”, säger Johan Westermark, VD.

Planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Första dag för handel i PiezoMotors aktie planeras till den 9 juni 2016.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier i PiezoMotor har fattats av styrelsen för PiezoMotor i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet har varit att uppnå en god spridning i aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien. Ett antal investerare har genom avtal på förhand förbundit sig att teckna aktier i emissionen om totalt 38,2 MSEK med garanterad tilldelning. Samtliga tecknare i emissionen har tilldelats minst 400 aktier vardera.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i PiezoMotor kommer efter slutförd och registrerad nyemission att öka med 4 000 000 till 12 121 906 aktier. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 6 060 953 SEK.

Besked om tilldelning och betalning

Besked om tilldelning till dem som har anmält sig via anmälningssedel till Erik Penser Bank erhålls i form av en avräkningsnota, vilken skickas ut idag den 24 maj 2016. Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota med likvid senast den 26 maj 2016.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Certified Adviser till PiezoMotor. För ytterligare information rörande nyemissionen, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm

Telefon: +46 (0)8-463 80 00,E-post: info@penser.se, Hemsida: www.penser.se

Kontakt PiezoMotor

För mer information om PiezoMotor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD, +46 (0)708-18 24 00, johan.westermark@piezomotor.se

Olof Stranding, CFO, +46 (0)70-101 08 24, olof.stranding@piezomotor.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

De aktier som omfattas av det genomförda Erbjudandet enligt Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA, och inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.