PiezoMotors nyemissioner kraftigt övertecknade – bolaget tillförs ca 100 miljoner kronor

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020 beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 547 997 B-aktier. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 016 106 B-aktier villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande. Bägge nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 39 kronor per aktie fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och tillför Bolaget, villkorat av stämmans godkännande, sammanlagt ca 100 miljoner kronor.

Nyemissionerna riktades till ett antal svenska och internationella institutionella och professionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik. Likviden från nyemissionerna kommer att användas för erläggande av kontantdelen i förvärvet av Sensapex Oy med ett belopp motsvarande 7,5 MEUR och resterande för utökade investeringar i PiezoMotors organiska tillväxt inklusive utökade säljresurser, fortsatt drift av kundprojekt och viss R&D. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas.

”Jag vill tacka alla investerare för förtroendet ni ger oss i samband med att vi nu genomför det första förvärvet på vår resa mot att bygga en företagsgrupp som svarar upp mot marknadens behov av allt högre precision och miniatyrisering”, säger Anders Kottenauer, PiezoMotors VD.

För att underlätta nyemissionernas genomförande har de nya aktierna som emitteras med stöd av bemyndigandet initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i nyemissionerna, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med den nyemissionens likviddag, som i den nyemission som fattats med stöd av bemyndigande beräknas ske omkring den 26 april 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kvotvärdet.

Nyemissionen som beslutats med stöd av styrelsens emissionsbemyndigande innebär att antalet aktier i PiezoMotor ökar med 1 547 997, från 15 479 970 till 17 027 967. Aktiekapitalet ökar med 773 998,50 kronor, från 7 739 985 kronor till 8 513 983,50 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 9,09 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Nyemissionen som beslutats villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande innebär att antalet aktier i PiezoMotor, vid bolagsstämmans godkännande, ökar med 1 016 106 och att aktiekapitalet ökar med 508 053 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 5,63 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter båda nyemissionerna.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är sole global coordinator och bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt PiezoMotor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Kottenauer, VD+46 (0)70-495 02 60anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i PiezoMotor Uppsala AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från PiezoMotor Uppsala AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. PiezoMotor har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 22:40 CEST.

Release