Acuvi ingår samarbets- och royaltyavtal

Den 15 maj 2024 ingick Acuvis dotterbolag PiezoMotor en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende upprättandet av ett samarbets- och royaltyavtal med det tyska bolaget Nanos Instruments GmbH (’’Nanos’’). Slutgiltigt avtal är nu slutförhandlat och undertecknat. För innevarande år bedöms avtalet medföra en ökad nettoomsättning för Acuvi med ca 12 MSEK och ett ökat rörelseresultat med ca 6 MSEK. För 2025…

Acuvi offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med…

Acuvi AB: Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission om cirka 22,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Som kommunicerades genom pressmeddelande den 22 maj 2024…

Kommuniké från årsstämma i Acuvi AB

Årsstämman i Acuvi AB, org. nr 556539–6396, (“Bolaget”), ägde rum idag den 22 maj 2024 i Bolagets lokaler på Stationsgatan 23 i Uppsala. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Disposition av resultat Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets…

Acuvi genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 27,8 MSEK och avser att besluta om en riktad nyemission om cirka 22,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) har idag, den 22 maj 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2023, fattat beslut om en företrädesemission av högst 2 135 867 aktier om cirka 27,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, samt avsiktsförklaringar om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 13,3 procent av Företrädesemissionen från bland andra Handelsbanken Fonder. Vidare har Bolaget erhållit vederlagsfria emissionsgarantier om cirka 22,7 MSEK, motsvarande cirka 81,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 27,8 MSEK, motsvarande 100 procent. Vidare avser styrelsen, villkorat av beslut vid årsstämman den 22 maj 2024 om emissionsbemyndigande, att med stöd av bemyndigandet besluta om en riktad nyemission av högst 1 715 385 aktier om cirka 22,3 MSEK till ShapeQ GmbH (”Riktade Emissionen”). Företrädesemissionen, tillsammans med den Riktade Emissionen som styrelsen avser att genomföra, innebär en kapitalanskaffning om totalt högst cirka 50,1 MSEK före emissionskostnader (”Emissionerna”). Teckningskursen i Emissionerna uppgår till 13 SEK per aktie. Emissionerna ska bland annat finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser för accelererad expansion av Bolagets verksamhet samt stärka Bolagets finansiella ställning.

Acuvi ingår avsiktsförklaring avseende samarbets- och royaltyavtal

Acuvis dotterbolag PiezoMotor har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende upprättandet av ett samarbets- och royaltyavtal med det tyska bolaget Nanos Instruments GmbH (Nanos). Avsikten är att Acuvi från och med juni 2024 skall producera, marknadsföra och sälja samtliga produkter från Nanos. För innevarande år bedöms avtalet medföra en ökad nettoomsättning för Acuvi med ca 12 MSEK och…

Acuvi publicerar undertecknad årsredovisning på hemsida

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) publicerar årsredovisning på hemsidan. De aktieägare som så önskar kan kontakta Bolaget på [email protected] och få årsredovisning skickad på mail eller post. Årsredovisningen publiceras på Acuvis hemsida: www.acuvi.com Vid frågor, vänligen kontakta: Olof Stranding, VD [email protected] Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB [email protected] +46 (0)72-252 34 51 Om Acuvi Behovet av…

Acuvi får beställning på sista delleverans inom tidigare kommunicerad ramorder

I november 2022 vann Acuvis dotterbolag PiezoMotor en ramorder från en asiatisk kund inom halvledarindustrin på totalt cirka 22 MSEK med tre delleveranser. De två första delleveranserna genomfördes fram till december 2023. Acuvi meddelar härmed att den tredje leveransen på cirka 8 MSEK nu är avropad. Hela den sista delordern kommer att levereras och intäktsföras…

Acuvi: Delårsrapport januari – mars 2024

Första kvartalet 2024 · Nettoomsättningen uppgick till 47 MSEK (43) · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 MSEK (7) · EBITDA-marginalen uppgick till 18 procent (16) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 MSEK (-11) Händelser efter första kvartalets utgång · Acuvi ingår ett världsomspännande återförsäljningsavtal med Thorlabs Inc. · Acuvi vinner…