Decorative image for pressreleases

Acuvi ger uppdatering av affärsläge och strategi

acuvi

-

November 28, 2022

Acuvi ger uppdatering av affärsläge och strategi

Med anledning av kommande bolagspresentation vid Stora Aktiedagen Stockholm den 30 november 2022 ger styrelse och VD en övergripande uppdatering av Acuvis affärsläge och strategi. Kommunikationen är också en del av en uppdaterad kommunikationspolicy i bolaget med ökat fokus på att Acuvi ska kommunicera löpande, snabbt, tydligt och transparent.
Globala trender kring precision och miniatyrisering driver Acuvi

Behovet av miniatyrisering och precision ökar i världen. Mer funktionalitet och högre prestanda måste inrymmas i mindre geometrier i allt fler produkter. Acuvi är en växande och lönsam bolagsgrupp som svarar upp mot dessa starka globala trender. Gruppens slutkunder finns inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri, optik, automation och konsumentelektronik.

Acuvi har idag cirka 60 anställda med etableringar i Sverige, USA, Finland och Schweiz. Bolaget opererar genom de tre dotterbolagen PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion. Idag har koncernen cirka 500 kunder spridda över 70 länder. Cirka 70 procent av koncernens intäkter kommer från den amerikanska marknaden. Försäljningen sker framförallt genom bolagets egen försäljningsorganisation, men även genom samarbetspartners.

Under 2022 har en central försäljningsenhet bestående av sex medarbetare etablerats i Schweiz. Enheten säkerställer närheten till nyckelkunder i Europa, men stödjer också säljinsatser på den amerikanska marknaden.

Finansiell utveckling

Acuvis försäljning pro forma rullande tolv månader per 30 september 2022 uppgick till cirka 180 MSEK. Detta innebar en organisk försäljningstillväxt på cirka 25 procent jämfört med rullande tolv månader per den 30 september 2021. Kundbasen är bred – koncernens största kund står för mindre än 7 procent av den totala omsättningen.

Förutsättningarna för fortsatt stark organisk tillväxt är mycket goda. Koncernens orderingång den senaste tolvmånadersperioden uppgår till cirka 200 MSEK.

Acuvi är lönsamt. Justerad EBITDA pro forma rullande tolv månader per den 30 september 2022 uppgick till cirka 25 MSEK. Med ökad försäljning följer ökad EBITDA-marginal. Vid en omsättning på 250 MSEK bedöms koncernens EBITDA-marginal uppgå till cirka 25 procent motsvarande cirka 60 MSEK.

Mot bakgrund av att Acuvi har etablerat en central försäljningsorganisation och att integreringen av de tre dotterbolagen i koncernen går bra samt en stark pipeline och orderingång är förutsättningarna för fortsatt organisk tillväxt goda.

Ny bolagsledning

Sedan den 11 november 2022 är Olof Stranding ny tf VD för Acuvi. Olof har arbetat mer än 10 år inom gruppen, senast som CFO. Olof har varit djupt involverad i genomförda bolagsförvärv och har stor kunskap om Acuvis verksamhet.

I samband med VD-bytet utsågs Barry Bruhns till vice VD. Barry kommer operativt att arbeta som COO med ansvar för Acuvis samtliga tre produktionsanläggningar samt de ingenjörer som arbetar med kundnära projekt. Barry har sedan mer än 20 år tillbaka arbetat som General Manager i USA för ett av dotterbolagen inom Acuvi och har varit en av nyckelpersonerna i att bygga upp en verksamhet med en försäljning på cirka 125 MSEK och mer än 40 procents EBITDA-marginal.

Bolagen i Acuvi

De enskilda dotterbolagen i Acuvi erbjuder produktlösningar som bygger på spetskompetens inom sina respektive nischer. Samtidigt har gruppen stor potential för många olika synergier mellan koncernbolagen. Exempelvis genomför Acuvi redan under 2022 en europeisk lansering av ett produktsystem nyligen utvecklat av koncernens amerikanska dotterbolag.

Följande dotterbolag ingår idag i Acuvi:

TPA Motion

TPA Motion, baserat i Charlotte, USA, designar och tillverkar positioneringssystem med hög precision för en mängd kunder inom flera olika marknadsområden. Bolaget grundades 2002 och har byggt upp en kundbas med cirka 100 kunder verksamma inom exempelvis robotkirurgi, diagnostik och optik.

2021 växte TPA Motions försäljning till cirka 11,5 MUSD från cirka 10 MUSD 2020. TPA Motions försäljning rullande 12 månader per 30 september 2022 uppgick till cirka 12,5 MUSD med en justerad EBITDA-marginal på över 40 procent.

TPA Motion har en mycket väletablerad och stark rörelse med en imponerande kundlista. Orderingången har utvecklats positivt under hösten 2022 med flera större enskilda order. De senaste tre månaderna uppgår TPA Motions orderingång till motsvarande drygt 40 MSEK.

PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorplattformar baserade på piezoelektriska material som möjliggör kompakta lösningar med extrem precision. Bolagets kunder finns på världens alla stora marknader och de är verksamma inom bland annat medicinsk teknik, halvledarindustri och avancerad optik.

2021 uppgick PiezoMotors försäljning till cirka 33 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt på cirka 21 procent jämfört med 2020. Den 9 november 2022 meddelade Acuvi att PiezoMotor mottagit en order på totalt cirka 20 MSEK från en kund verksam inom halvledarindustrin. Ordern är den största i bolagets historia. PiezoMotor har under den senaste tolvmånadersperioden levererat produkter till flera andra bolag verksamma inom halvledarindustrin och ser goda förutsättningar för växande försäljning till denna marknad. Ytterligare order av liknande storlek och karaktär till andra marknader är också under pågående förhandling.

Med ökade volymer följer en stor hävstång i PiezoMotors lönsamhet. Leveransvolymerna kan ökas 3-4 gånger dagens volymer utan nämnvärd ökning av fasta kostnader.

PiezoMotors produkterbjudande kan lite förenklat delas in i två huvudsakliga områden – ett för extremt hög precision (LEGS) och ett för högvolym med potential för massvolym (ULTRA). LEGS baseras på piezoelektriska komponenter som kräver väldigt hög precision i tillverkningsprocesserna. ULTRA baseras också på piezoelektriska komponenter, men dessa är designade för att kunna produceras till mycket låg kostnad.

LEGS-produkterna är tydligt kopplade till Acuvis grundaffär och dessa komponenter utgör grunden i många av koncernens kundapplikationer. Mot bakgrund av god orderingång och pipeline har styrelsen i Acuvi också nyligen beslutat om en nyinvestering i produktionskapacitet i Uppsala. Investeringen kommer att säkerställa utökad flexibilitet, högre kvalitet och lägre kassationsnivåer. Den nya produktionslinan kommer att kunna nyttjas för såväl LEGS som ULTRA.

2017-2019 utvecklade PiezoMotor en ytterligare ULTRA-plattform i samarbete med ett av världens mest resursstarka teknik- och elektronikbolag. Baserat på denna plattform har PiezoMotor sedan inlett projekt inom flera andra högvolymområden: mobil infrastruktur (5G), medicinteknik/diagnostik samt lösningar för motorisering av olika funktioner i kameror i smartphones. PiezoMotor har även byggt upp intern produktionskapacitet i Uppsala för dessa högvolymmotorer med en årlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner enheter och goda möjligheter till ytterligare uppskalning.

Uppdatering 5G

2021 levererade PiezoMotor motorer till ett av projekten inom 5G; justerbara mikrovågsfilter som används för att optimera signaler i mobilnäten. Motorerna har integrerats i en slutprodukt som har presenterats för slutkund med goda resultat och PiezoMotor avvaktar besked om fortsättning på projektet. Som ett led i att öka framfarten inom potentiella 5G-applikationer har Acuvi nu beslutat flytta samtliga projekt inom 5G från PiezoMotors forsknings- och utvecklingsenhet för att istället bli en del av Acuvis kommersiella organisation.

Uppdatering diagnostik

2020 fick PiezoMotor en order på ULTRA-motorer för en högvolymapplikation inom handburen diagnostikutrustning. Prototyper har levererats och PiezoMotor avvaktar nu nästa steg i utvecklingsarbetet. Projektet har också lämnat PiezoMotors forsknings- och utvecklingsenhet för att istället bli en del av Acuvis kommersiella organisation. I skrivande stund diskuteras en leverans under de kommande kvartalen av ytterligare prototyper för förserieproduktion. Vid en lyckad sådan kommer Acuvi att genomföra en fullständig intern produktionssättning av produkten. Vid fullskalig lansering av den första produkten har kunden indikerat ett volymbehov om hundratusentals motorer årligen.

Uppdatering kameror i smartphones

2021 ingick PiezoMotor licensavtal med ett asiatiskt bolag med mål att integrera ULTRA-motorer i en lösning kring optisk zoom (som möjliggör bibehållen bildupplösning) och andra funktioner i mobiltelefonkameror. PiezoMotors roll i samarbetet är att utveckla den tekniska lösningen och vid kommersialisering sker produktion hos tredje part och PiezoMotor erhåller då marknadsmässig royalty.

I juli 2022 meddelade Acuvi att PiezoMotor, i samarbete med licenspartnern, har genomfört presentationer för såväl tillverkare av mobilkameramoduler som mobiltelefoner. Presentationerna kunde genomföras trots utmaningar till följd av Covid-19 och lock-downs i Asien. Vid presentationerna demonstrerade PiezoMotor en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom. I skrivande stund för PiezoMotor samtal med sin licenspartner kring nästa steg i samarbetet.

Sensapex

Med sina unika systemlösningar går Sensapex i takt med trenderna på den globala marknaden för avancerad mikroskopi där kunderna efterfrågar alltmer precision och automatiserade flöden för att uppnå högre effektivitet.

Sensapex erbjuder de mest stabila och exakta mikromanipulatorerna och automatiserade arbetsstationerna för bland annat mikroskopimarknaden. Kundbasen är global och Sensapex har ett distributionsnätverk som täcker nischsegment på de viktigaste marknaderna.

Hittills har Sensapex dock fokuserat på en mindre marknadsnisch. Bolagets nya produkterbjudanden expanderar dock den potentiella marknaden inom Life Science och tar även sikte utanför denna marknad. Sensapex nya produkterbjudanden möter kundbehov inom halvledarindustri och materialvetenskap liksom inom mikro- och nanoelektronik. Tillväxtmöjligheterna i Sensapex bedöms som mycket goda och för att accelerera tillväxten är Acuvis strategi att öka andelen OEM-kunder i kombination med samarbete med stora industriella partners. Acuvis kommersiella organisation driver idag flera projekt där Sensapex lösningar designas in i olika industriella applikationer.

Acuvi – sammanfattning

Växande och lönsam grundaffär

Acuvi har en starkt växande och lönsam grundaffär. Kundbasen är bred, global och bedöms vara förhållandevis okänslig för konjunktursvängningar. Kundapplikationerna är avancerade, ofta helt unika och högvärdiga.

Fokus i koncernen ligger på att fortsätta växa under hög lönsamhet. En tillväxttakt i grundaffären i linje med den som uppnåtts den senaste tolvmånadersperioden skulle resultera i en intäktsnivå på 230-240 MSEK för helåret 2023. Koncernens justerade EBITDA-marginal bedöms vid ett sådant utfall vara cirka 25 procent.

Massvolymprojekt

Parallellt med Acuvis grundaffär drivs ett flertal massvolymprojekt som karaktäriseras av hög komplexitet, men stor potential. Acuvi har fattat ett flertal beslut för att öka framfarten i de olika projekten och investerare kommer att uppdateras löpande i takt med att projekten utvecklas.

Ytterligare förvärv

Förvärv är en viktig komponent för Acuvis tillväxt och olika förvärvsmöjligheter som adderar till den industriella logiken, medför starka synergier och tillför stort värde till bolagets aktieägare utvärderas kontinuerligt. Dörren till ytterligare förvärv är inte stängd, men förvärv kommer att genomföras enbart när de finansiella förutsättningarna är gynnsamma. I skrivande stund är fortsatt organisk tillväxt, hög lönsamhet och leverans av befintlig pipeline högst prioriterade områden i Acuvi.

Bolagspresentation Stora Aktiedagen Stockholm

Den 30 november 2022 kl. 20:30 håller Acuvis tf VD Olof Stranding en bolagspresentation vid Stora Aktiedagen Stockholm. Presentationen kan följas på plats eller via www.aktiespararna.se/tv/live.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri, optik, automation och konsumentelektronik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2022

Release