Default Image

Acuvi AB Bokslutskommuniké 2022

Acuvi AB Bokslutskommuniké 2022

Stark avslutning på ett händelserikt år


· Justerad EBITDA under fjärde kvartalet 12,8 MSEK (2,7)
· Justerad EBITDA-marginal under fjärde kvartalet 23 procent (12)
· Justerad EBITDA helåret 19,9 MSEK (-21,7)
· PiezoMotor levererar ett starkt fjärde kvartal med nettoomsättning på 17 MSEK

Koncernen fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 56 MSEK (23)
· Justerat bruttoresultat* uppgick till 23,5 MSEK (3,8)
· Justerad EBITDA* uppgick till 12,8 MSEK (2,7)

* Exklusive avskrivningar samt kostnader av tydlig engångskaraktär

Händelser under fjärde kvartalet

· Acuvis dotterbolag PiezoMotor får order på cirka 20 MSEK från kund inom halvledarindustrin.
· Olof Stranding utses till tillförordnad VD.
· Under det fjärde kvartalet genomfördes en inkråmsöverlåtelse där de delar av Acuvi som tillhör Operations fördes över till ett nystartat bolag. Anledningen till överlåtelsen är att skapa en tydlig och enkel bolagsstruktur där Acuvi AB blir ett holdingbolag med centrala funktioner.

Händelser efter fjärde kvartalets utgång

· Acuvi meddelar att Christian Johansson adjungeras till bolagets styrelsemöten under våren 2023 och kommer att föreslås som ordinarie styrelseledamot vid kommande årsstämma.
· Acuvi får första ordern i projektet inom handburen diagnostik. Intäktspotentialen för denna diagnostikapplikation bedöms till ca 50 MSEK per år för Acuvi.
· I januari 2023 genomför Acuvi två riktade nyemissioner. Syftet med emissionerna var att erlägga kontant betalning av avtalad tilläggsköpeskilling kopplad till förvärvet av TPA Motion.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på Acuvis hemsida: https://acuvi.com/investors/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl. 08:05 CEST.

Acuvi Q4 2022