Articles of Association

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 7 april 2022. 1 § Firma

Bolagets firma är Acuvi AB. Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Upplands län.

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska själv eller genom samarbetande bolag bedriva förvaltning av immaterialrätt, tillverkning, utveckling och försäljning av miniatyraktuatorer (en miniatyraktuator är en motor eller liknande produkt som skapar kraft och/eller rörelse) samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalgränser

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter med högst åtta suppleanter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det då revisorn utsågs. Revisorer ska vara auktoriserade.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 § Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

10 § Årsstämma

Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en justeringsman;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 8. beslut om fastställande av antalet ledamöter och suppleanter;
 9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelse och revisor;
 11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet ägda eller företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

11 § Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och om enighet inte uppnås om ordförande vid stämman, leder den som öppnat stämman, såsom ordförande, stämmoförhandlingarna till dess röstlängd upprättats och godkänts och ordförande valts.

12 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska utöver Uppsala kommun där bolaget har sitt säte kunna hållas i Stockholm kommun.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

14 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.