Default Image

Acuvi AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 februari 2023

February 8, 2023

Acuvi AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 februari 2023


Extra bolagsstämma i Acuvi AB, org. nr 556539-6396, (“Bolaget”), ägde rum idag onsdagen den 8 februari 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Bolagsstämman beslutande, bland annat, följande:

Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2023 om en nyemission av högst 111 297 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 55 648,5 kronor till Bolagets styrelseordförande Adam Dahlberg.

Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 55 648,5 kronor, från 12 759 557 kronor till 12 815 205,5 kronor och antalet aktier ökar med 111 297 aktier, från 25 519 114 aktier till 25 630 411 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,43 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf. VD                                                                                       

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom området. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och utlicensiering.

Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre huvudsakliga dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion – alla välkända varumärken på bolagens respektive marknader. PiezoMotor är baserat i Uppsala, Sensapex i Uleåborg, Finland och TPA Motion i Charlotte, USA.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023.

Release