Default Image

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys, förtydligande

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys, förtydligande

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelade den 20 maj 2022 om förändringar i de förvärvsanalyser som gjorts efter att bokslutskommunikén för 2021 publicerats. Texten kring resultateffekten på koncernens resultat för Q1 2022 blev delvis felformaterat vid publiceringen varav detta förtydligande.
Effekter på koncernens resultat för första kvartalet 2022

Tidigare rapportering av första kvartalet inom parentes ().

Kostnad för sålda varor minskar med 0,9 MSEK till -59,4 MSEK (-60,3) på grund av uppdaterade siffror i TPA Motions rapportering. Detta påverkar bruttomarginalen positivt.

En orealiserad valutakurseffekt på 3,5 MSEK ökar övriga intäkter från 0,4 MSEK till 3,9 MSEK.

Totalt sett har koncernens resultat för första kvartalet 2021 justerats upp med 4,3 MSEK till -25,2 MSEK (-29,5).

Justerat bruttoresultat* för perioden uppgick till 15,3 MSEK (14,4), vilket motsvarar en marginal på 35 procent (33).

Justerat EBITDA* för perioden blev 9,0 MSEK (5,1) vilket motsvarar en marginal på 21 procent (12).

* Exklusive goodwillavskrivningar och poster av engångskaraktär

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD

Olof Stranding, CFO

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected]

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande områden bygga en global aktör. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och licensiering.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI)

www.acuvi.com

Denna information är sådan information som Acuvi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022 kl. 08.30 CET.

Release