Default Image

Acuvi genomför apportemission till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Acuvi genomför apportemission till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen för Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av sammanlagt 460 755 aktier till nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag TPA Motion, LLC (”TPA”). Betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal som ingicks i samband med förvärvet av TPA och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 oktober 2021. Utspädningseffekten uppgår till cirka 1,84 procent. Apportemissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Styrelsen för Acuvi har idag beslutat om en apportemission av sammanlagt 460 755 till VD Barry R. Bruhns och CTO E. Todd Kanipe för Bolagets dotterbolag TPA. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 34,97 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tre handelsdagarna fram till och med den 13 maj 2022. Emissionslikviden uppgår till sammanlagt cirka 16,1 miljoner kronor och betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal som ingicks i samband med förvärvet av TPA och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 oktober 2021. Apportemissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Genom apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 230 377,50 kronor, från 12 277 732,50 kronor till 12 508 110 kronor och antalet aktier ökar med 460 755 aktier, från 24 555 465 aktier till 25 016 220 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 1,84 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                                       

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande geografier eller marknadssegment bygga en global ledare inom området. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och utlicensiering.

Acuvis verksamhet bedrivs idag i tre huvudsakliga dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion – alla välkända varumärken på bolagens respektive marknader. PiezoMotor är baserat i Uppsala, Sensapex i Uleåborg, Finland och TPA Motion i Charlotte, USA.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI).

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022 kl 23:01 

Release