Decorative image for pressreleases

Delårsrapport januari – mars 2022: Tillväxt och positivt kassaflöde

Delårsrapport januari – mars 2022: Tillväxt och positivt kassaflöde

• Fortsatt stark försäljningsökning

• Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten

• Positivt rörelseresultat*
Koncernen första kvartal 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 43,1 MSEK (7,1)

· Justerat bruttoresultat* uppgick till 17,5 MSEK (0,7)

· Justerad EBITDA* uppgick till 5,1 MSEK (-5,3) motsvarande en marginal på 12 procent

· Rörelseresultatet uppgick till -29,3 MSEK (-5,7)

· Justerat rörelseresultatet* uppgick till 3,9 MSEK (-5,7)

· Kassan per 31 mars uppgick till 17,7 MSEK, en ökning med 9,1 MSEK jämfört med den 31 december 2021

* Exklusive goodwillavskrivningar och poster av engångskaraktär

Händelser under första kvartalet

2022-01-27: PiezoMotor inleder nästa fas i mobilkamerasamarbetet

PiezoMotor meddelar att det exklusiva licensavtal som bolaget ingick i augusti 2021 med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave®-teknologi har gått in i nästa fas där kameralösningen presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners – däribland ledande kameramodultillverkare. Denna fas förväntas pågå under första och andra kvartalet 2022, med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. PiezoMotors asiatiska partner är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för bland annat konsumentelektronik.

2022-03-07: PiezoMotor meddelar avsikt att byta namn på koncernen till Acuvi

Det föreslagna namnbytet är resultatet av ett ingående strategi- och varumärkesarbete. Under Acuvi består verksamheten idag av tre huvudsakliga bolag – PiezoMotor samt de under 2021 förvärvade bolagen Sensapex och TPA Motion. Dessa tre bolagsnamn behålls då de utgör välkända varumärken på bolagens respektive marknader. Koncernens strategi är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv bygga en global ledare för lösningar inom applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering.

Händelser efter periodens utgång

2022-04-07: PiezoMotor byter namn till Acuvi

Vid en extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) den 7 april 2022 beslutades bland annat att bolagets firma ändras till Acuvi AB, att aktieslaget serie A tas bort, att samtliga aktier av serie B konverteras till aktier utan seriebeteckning, att styrelsen kan besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma samt att styrelsen kan besluta om att bolagsstämmor ska hållas i Stockholm trots att bolagets säte är i Uppsala.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor (Acuvi från och med den 7 april 2022) är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 08:35 CEST.

Jan-Mar 2022