Default Image

Delårsrapport januari – mars 2023: Kraftigt ökad lönsamhet

Delårsrapport januari – mars 2023: Kraftigt ökad lönsamhet


· Fyrdubbling av vinst exklusive avskrivningar (EBITDA), 16 % (4)
· Försäljning i linje med föregående års första kvartal
· Två strategiska avtal
· Sensapex tecknar distributions- och samarbetsavtal med Nikon i USA
· PiezoMotor tecknar avsiktsförklaring kring högvolymleverans av ULTRA-plattformen till en diagnostikapplikation

Koncernens första kvartal 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 42,6 MSEK (43,1)
· Bruttovinsten exklusive avskrivningar uppgick till 18,1 MSEK (12,5)
· Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-29,3)
· Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,8 MSEK (1,7)
· Kassan per 31 mars uppgick till 13,4 MSEK

Händelser under första kvartalet

· Acuvi inleder nästa fas i projekt inom handburen diagnostik och ingår avsiktsförklaring avseende högvolymproduktion.
· Acuvi genomför två riktade emissioner av aktier på totalt 11 MSEK för att möjliggöra kontant betalning av tilläggsköpeskilling i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende TPA Motion. Totalt emitterades 614 191 aktier.
· Acuvi får första ordern i projektet inom handburen diagnostik.
· Acuvis dotterbolag TPA Motion vinner en order om cirka 18 MSEK. Projektet sträcker sig över 36 månader.

Händelser efter första kvartalets utgång

· Acuvis dotterbolag Sensapex ingår distributions- och samarbetsavtal med Nikon i USA.
· Acuvi byter Certified Adviser från Redeye till Corpura.
· Styrelsen i Acuvi beslutar att utse Olof Stranding till permanent VD. Stranding tillträdde tjänsten som tillförordnad VD i november 2022.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Acuvis hemsida: https://acuvi.com/investors/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 08:35 CEST.

Jan-Mar 2023