Default Image

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)


Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2021. På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 24 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2021,

· dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 23 juni 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 18 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Formulär för poströstning kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com senast tre veckor före stämman. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till PiezoMotor Uppsala AB, att: AGM 2021, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 juni 2021.

En poströst kan återkallas fram till och med den 23 juni 2021 genom att skicka ett e-mejl till [email protected]. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Fullmakt m.m.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis ska skickas tillsammans med poströstningsformuläret enligt ovan instruktion. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.piezomotor.com.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
16. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Bolaget består av styrelseordförande Adam Dahlberg (valberedningens ordförande samt styrelseordförande i Bolaget), styrelseledamoten Gert Frech-Walter (utsedd av aktieägaren Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG) samt Ping Faulhaber (utsedd av aktieägaren Gaudium IVST, LCC). Medlemmarna är utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka tillsammans representerar per datumet för kallelsen cirka 43,0 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Adam Dahlberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 – Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Arvode föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, oförändrat utgå till ledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera. Prisbasbeloppet för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2021 föreslås således uppgå till 190 400 kronor (exklusive sociala utgifter).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, och Ping Faulhaber som ordinarie styrelseledamöter, med entledigande av Gert Frech-Walter som avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Adam Dahlberg.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget Grand Thornton (”GT”) som Bolagets revisor. GT har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir valt kommer den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Det föreslås att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2022.

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2021 och be dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men senast 31 december året före kommande årsstämma och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
· förslag till styrelsearvoden;
· förslag till revisor;
· förslag till revisorsarvode;
· förslag till ordförande på årsstämman; och
· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Olof Stranding, eller vid förhinder av honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget justeras följande:

Nuvarande lydelse: Föreslagen ny lydelse:
4 § 4 § Aktiekapitalgränser Aktiekapitalet ska
AktiekapitalgränserAktiekapitalet vara lägst 6 000 000 kronor och högst
ska utgöra lägst 3.000.000 kronor 24 000 000 kronor.
och högst 12.000.000 kronor.
5 § Antal aktier Antalet aktier 5 § Antal aktier Antalet aktier ska vara
skall vara lägst sex miljoner lägst 12 000 000 aktier och högst
aktier och högst tjugofyra 48 000 000 aktier.
miljoner aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier av serie B i Bolaget utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Övrigt

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 14 juni 2021, till adress PiezoMotor Uppsala AB, att: AGM 2021, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala eller med e-post till [email protected]. Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.piezomotor.com och på bolagets kontor, senast lördagen den 19 juni 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 18 044 073 registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 18 044 073 aktier av serie B, representerande totalt 18 044 073 röster.

__________________________________

Uppsala i maj 2021

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                    Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                       +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                   [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release