Default Image

Kommuniké från årsstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

May 3, 2019

Kommuniké från årsstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

3 maj 2019

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 3 maj 2019 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018;

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som ska erhålla ett arvode om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera, motsvarande sammanlagt 186 000 kronor för 2019;

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter, Dodd Disler samt Joakim Stenberg;

att till styrelsens ordförande välja Adam Dahlberg;

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun;

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag;

att införa (i) Teckningsoptionsprogram 2019 för VD, ledande befattningshavare och övrig personal i Bolaget och (ii) riktad emission om maximalt 450 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, innebärande en maximal utspädning för Bolagets aktieägare om cirka 3,02 procent av Bolagets aktiekapital och röster;

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B inom bolagsordningens gränser dock högst 10 procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019 och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen;

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70 495 02 60

[email protected]

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)18-489 5150

[email protected]

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 15:30.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]