Default Image

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 JUNI 2022 I ACUVI AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 JUNI 2022 I ACUVI AB


Årsstämman i Acuvi AB, org. nr 556539-6396, (“Bolaget”), ägde rum onsdagen den 15 juni 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, och Ping Faulhaber samt om nyval av Dennis Barnes. Adam Dahlberg omvaldes till styrelseordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes till Bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med två prisbasbelopp (exklusive social avgifter) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma till styrelseledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg. Prisbasbeloppet för 2022 uppgår till 48 300 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2022 beslutades således uppgå till 193 200 kronor (exklusive sociala avgifter).

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2023.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens tredje paragraf i enlighet med styrelsens förslag.

Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 16 maj 2022 om en nyemission av högst 460 755 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 230 377,50 kronor till VD och CTO för Bolagets dotterbolag TPA Motion, LLC med betalning genom tillskjutande av apportegendom.

Genom apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 230 377,50 kronor, från 12 277 732,50 kronor till 12 508 110 kronor och antalet aktier ökar med 460 755 aktier, från 24 555 465 aktier till 25 016 220 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 1,84 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett antal som motsvarar en utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då bemyndigandet nyttjas första gången.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD 

Olof Stranding, CFO

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected]  

Om Acuvi

Acuvi AB utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Bolagets mål är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv inom kompletterande områden bygga en global aktör. Acuvi har idag omkring 500 kunder till vilka bolagen i gruppen levererar unika komponenter och system. Bolagets produkter är också under utveckling för att integreras i massvolymapplikationer. I dessa applikationer verkar Acuvi genom samarbeten och licensiering.

Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ACUVI)

www.acuvi.com

Stämmoprotokoll juni 2022