Default Image

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN, DEN 14 MAJ 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN, DEN 14 MAJ 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)


Vid extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 14 maj 2021, beslutades i huvudsak:

att godkänna styrelsens beslut om riktad emission den 21 april 2021, bestående av högst 1 016 106 aktier av serie B. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare utsedda genom ett accelererat book building-förfarande genomfört av ABG Sundal Collier.

att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 1 400 000 aktier av serie B. Emissionen i enlighet med bemyndigandet ska ske i syfte att genomföra det tidigare kommunicerade förvärvet av Sensapex Oy.

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid stämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70 495 02 60

[email protected]

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)18-489 5150

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Release