Default Image

PiezoMotor bokslutskommuniké januari – december 2018

February 12, 2019

PiezoMotor bokslutskommuniké januari – december 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2018.

 

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (4,3) och för januari till december till 26,0 MSEK (25,0).
 • Nettoomsättningen exklusive licensintäkter uppgick för fjärde kvartalet till 7,3 MSEK (3,9) och för januari till december till 23,5 MSEK (14,3). För helåret 2018 innebär det en tillväxt på 64 procent.
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7,8 MSEK (-4,3) och för helåret till -20,8 MSEK (-15,1).
 • Resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -7,9 MSEK (-4,4) och för helåret till -21,1 MSEK (-15,4).
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,56 SEK (-0,36) och för helåret till -1,51 SEK (-1,27).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 63,0 MSEK (9,7) eller 4,35 SEK per aktie (0,80).
 • Soliditeten uppgick på balansdagen till 78 procent (39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för fjärde kvartalet till -7,7 MSEK (-4,1) och för helåret till -20,3 MSEK (-6,8).
 • Per den 31 december 2018 uppgick bolagets likvida medel till 53,8 MSEK (7,0).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

 

Väsentliga händelser under perioden

 • De första leveranserna av den nya mikromotorn genomförs och telekombolag bekräftar även synen på uppskalningsbehov givet att teknologin klarar tekniska och kostnadsmässiga krav. Även en avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin ingås. Om teknologin klarar tekniska och kostnadsmässiga krav bedöms behovet gå från tusentals motorer 2019 till hundratusentals motorer per år från och med 2020/2021.
 • PiezoMotor erhåller besked från patentmyndigheter att bolagets nya mikromotor uppfyller alla krav för globala patent.
 • PiezoMotors styrelse fattar beslut om egen volymproduktionsuppbyggnad. Planen är att etablera anläggningen under 2019 med produktionsstart under 2020 samt efterföljande uppskalning för att kunna hantera leveranser i miljontal från och med 2022.
 • Bolaget genomför i december 2018 en riktad nyemission på totalt ca 22 MSEK till Enter Fonder AB, Handelsbanken Microcap Sverige och Swedbank Robur Ny Teknik.

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras separat.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD                                                                 Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                                      +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                              [email protected]

 

 

 

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]