Default Image

PiezoMotor delårsrapport januari – juni 2018

August 7, 2018

PiezoMotor delårsrapport januari – juni 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2018.

 

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (12,7) och för januari till juni 12,3 MSEK (17,3).
 • Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för andra kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (2,7) och för januari till juni 11,5 MSEK (7,3).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,9 MSEK (-2,3) och för årets sex första månader till -6,8 MSEK (-6,5).
 • Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -3,9 MSEK (-2,3) och för det första halvåret till -6,9 MSEK (-6,6).
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,19) och för årets första sex månader till -0,50 SEK (-0,55).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 55,4 MSEK (18,5) eller 3,98 SEK per aktie (1,53).
 • Soliditeten uppgick på balansdagen till 78 procent (58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för andra kvartalet till -3,8 MSEK (4,8) och för årets första halvår till -6,6 MSEK (1,5).
 • Per den 30 juni 2018 uppgick bolagets likvida medel till 46,3 MSEK (16,0).

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget genomförde en riktad nyemission på totalt ca 53 MSEK till Handelsbanken Svenska Microcapfond och Swedbank Robur Ny Teknik.
 • Bolaget inledde samarbeten med tre globala telekombolag som syftar till integrering av piezobaserade mikromotorer i utrustning för mobilnät.
 • Bolaget offentliggjorde flertalet ordrar avseende Piezo LEGS®-motorer.
 • Bolaget offentliggjorde en order från en kinesisk kund inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgick till ca 1 MSEK och leverans skedde under andra kvartalet 2018.
 • Baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring produktionsuppskalning och volymbehov inrättade PiezoMotor ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av massvolymproduktion i egen regi.
 • PiezoMotor fördjupade samarbetet med en kinesisk partner inom halvledarindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • PiezoMotor inledde efter mycket goda tekniska resultat andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget. Nästa projektfas sträcker sig till omkring oktober 2018 och innefattar bland annat elektronikoptimering. Det kommande arbetet ska också leda till de första småskaliga leveranserna av den nya motorn till samarbetspartnern. PiezoMotors intäkter från den första projektfasen uppgår till ca 2,5 MSEK. Intäkterna från projektets andra fas beräknas generera intäkter om ca 2,7 MSEK. I likhet med den första fasen avser intäkterna främst kostnadstäckning.
 • PiezoMotor undertecknade en avsiktsförklaring (”Letter of Intent”) och inledde partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag. Parterna kommer under andra halvåret 2018 gemensamt undersöka förutsättningarna för ett samarbete inom produktion, inklusive massvolym, och kommersialisering av PiezoMotors produkter. Syftet med diskussionerna är att nå ett separat och bindande samarbetsavtal där företagen kombinerar sina respektive resurser och bland annat etablerar produktionskapacitet i miljonvolym. Det är båda parters avsikt att diskussionerna ska leda till ett bindande samarbetsavtal före den 31 december 2018.

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                              +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                        [email protected]

 

 

 

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]