Default Image

PiezoMotor genomför apportemission till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

PiezoMotor genomför apportemission till nyckelpersoner i dotterbolaget TPA Motion

Styrelsen för PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av sammanlagt 274 649 aktier av serie B till nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag TPA Motion, LLC (”TPA”). Betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal som ingicks i samband med förvärvet av TPA och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 oktober 2021 samt bonus avseende 2021. Ursprungligen skulle betalning ske kontant men bägge inblandade har nu valt att ta ersättningen i Bolagets aktier istället. Utspädningseffekten uppgår till 1,12 procent. Apportemissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Styrelsen för PiezoMotor har idag beslutat om en apportemission av sammanlagt 274 649 aktier av serie B till VD och CTO för Bolagets dotterbolag TPA. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 49,85 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tre handelsdagarna fram till och med den 28 december 2021. Emissionslikviden uppgår till sammanlagt cirka 13,69 miljoner kronor och betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal som ingicks i samband med förvärvet av TPA och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 oktober 2021. Apportemissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Genom apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 137 324,50 kronor, från 12 140 408,00 kronor till 12 277 732,50 kronor och antalet aktier ökar med 274 649 aktier, från 24 280 816 aktier till 24 555 465 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 1,12 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                    Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                       +46 (0)70-10 10 824

[email protected]             [email protected]

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2021 kl. 20:40.

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release