Default Image

PiezoMotor offentliggör bokslutskommuniké 2020

acuvi

-

February 16, 2021

PiezoMotor offentliggör bokslutskommuniké 2020


· Högsta produktförsäljningen i bolagets historia
· Pipeline bestående av halvledarindustri, medicinsk teknik och diagnostik liksom projekt inom 5G och mobiltelefoni
· Ökade satsningar på försäljnings- och produktionskapacitet

Fjärde kvartalet 2020

· Produktförsäljning 8,7 MSEK (8,1)
· Nettoomsättning 9,3 MSEK (12,3)
· Bruttoresultat 1,9 MSEK (5,8)
· Rörelseresultat -6,7 MSEK (0,1)
· Resultat efter finansnetto -6,7 MSEK (0,1)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43 SEK (0,01)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -6,4 MSEK (0,1)

Januari – december 2020

· Produktförsäljning 24,0 MSEK (21,7)
· Nettoomsättning 27,4 MSEK (30,7)
· Bruttoresultat 4,3 MSEK (9,2)
· Rörelseresultat -24,0 MSEK (-15,8)
· Resultat efter finansnetto -24,1 MSEK (-15,9)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,60 SEK (-1,10)
· Eget kapital per 2020-12-31 48,7 MSEK (47,8) eller 3,14 SEK per aktie (3,30)
· Soliditet per 2020-12-31 81 procent (81)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -22,8 MSEK (-15,2)
· Per 2020-12-31 uppgick bolagets likvida medel till 17,3 MSEK (16,9)

Händelser under fjärde kvartalet

2020-10-02: Rolf Kohler, tidigare säljchef för Sydeuropa på schweiziska maxon Group, anställs som global försäljningschef.

2020-10-22: Kravspecifikationen för den första monteringscellen för Piezo LINK uppnås och styrelsen godkänner den offert som lämnats av leverantören. Utrustningen kommer därmed levereras till PiezoMotors produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats.

2020-11-06: PiezoMotor vinner order inom medicinteknik. Ordern kommer från företaget 3DHISTEC, baserat i Budapest, som utvecklar och tillverkar avancerad utrustning för digital scanning för analys av vävnadsprover.

Händelser efter periodens utgång

2021-01-21: PiezoMotor beslutar producera och leverera prototyper av mikromotorer för mobiltelefonkameror till två av världens största aktörer på denna marknad. Leveranser planeras ske under första halvåret 2021.

2021-01-26: PiezoMotor inleder nästa fas i 5G-projekt. Tester av massvolymmotorn LINK – som under 2020 genomförts av en av de största tillverkarna av utrustning för telekominfrastruktur – har fallit väl ut och PiezoMotor har fått en beställning på ytterligare LINK-motorer samt elektronik för nästa fas. Applikationen utgörs av mikrovågsfilter för 5G.

2021-02-04: PiezoMotor vinner order inom vävnadsdiagnostik. Leverans av de första mikromotorerna sker under första halvåret 2021 och avser förserieproduktion av diagnostiksystem.

2021-02-05: PiezoMotor vinner order inom avancerad mikroskopi. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans sker under första kvartalet 2021. PiezoMotor betraktar ordern som en första instegsorder med goda förutsättningar för uppföljningsbeställningar.

2021-02-10: PiezoMotor vinner instegsorder från kinesisk kund inom halvledarindustrin. Applikationen utgörs av automatiserad optisk inspektion. Leveranserna kommer att ingå i PiezoMotors fokusområde PRECISION. Ordervärdet uppgår till ca 0,65 MSEK.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                              Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                   + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                              olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08:35 CEST.

Release