Default Image

PiezoMotor offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

PiezoMotor offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2019.

 

Ekonomisk översikt fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 12,3 MSEK (8,6)
· Bruttoresultatet uppgick till 5,8 MSEK (0,5)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-7,8)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 MSEK (-7,9)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,56)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,1 MSEK        (-7,7)

Ekonomisk översikt räkenskapsåret 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 30,7 MSEK (26,0)
· Bruttoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,8)
· Rörelseresultatet uppgick till -15,8 MSEK (-20,8)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -15,9 MSEK (-21,1)
· Resultatet per aktie uppgick till -1,1 SEK (-1,51)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               -15,2 MSEK (-20,3)
· Eget kapital uppgick per 2019-12-31 till 47,8 MSEK (62,9) eller 3,30 SEK per aktie (4,35)
· Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 81 procent (78)
· Per 2019-12-31 uppgick bolagets likvida medel till 16,9 MSEK (53,8)
· Styrelse och ledning bedömer bolagets likvida medel täcker verksamhetens behov för 2020

”Försäljningen av motorer och tillhörande elektronik växte med 35 procent jämfört med föregående år. Alltfler kunder efterfrågar direkt linjär kraft, hög precision och fortsatt miniatyrisering och våra patenterade mikromotorer svarar upp mot dessa marknadstrender. Vår affär med fokus på höga volymer och mycket kompakt och kostnadseffektiv motorteknologi har vidareutvecklats under 2019. Nästa steg kring LINK blir för oss att bygga produktionskapacitet. Den första beställningen av produktionsutrustning har precis lagts”, säger Anders Kottenauer, PiezoMotors VD.

Väsentliga händelser under 2019

· PiezoMotor utser Anders Kottenauer till ny VD.

· Det teckningsoptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2019, riktat till bolagets personal genomfördes i juli. Totalt ställdes 450 000 optioner ut där varje option berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Optionspriset uppgår till 2,15 SEK per option och är satt till marknadsmässiga villkor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 3 maj till 30 juni 2022 till teckningskursen 98,60 SEK per aktie. Av programmets totala antal optioner hålls 79 500 stycken i eget förvar i avvaktan på nyckelrekryteringar inom försäljning. Övriga optioner är tecknade. Detta är en korrigering jämfört med tidigare given information.
· MicroMo Electronics, Inc., ägare av 2 287 168 aktier i PiezoMotor, motsvarande ca 15,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, säljer samtliga sina PiezoMotor-aktier till Gaudium IVST, LLC, ett bolag baserat i USA som till 100 procent ägs och kontrolleras av Ping Faulhaber.

· Ping Faulhaber ersätter Dodd Disler som ordinarie ledamot i PiezoMotors styrelse.
 
· PiezoMotor meddelar att bolaget har mottagit sin samarbetspartners bekräftelse på att den tredje utvecklingsfasen i samarbetsprojektet för att ta fram en ny motorteknologi med fokus på högvolymapplikationer ska inledas. Projektfasen sträcker sig till slutet av 2019.

· PiezoMotor tar order i Kina värd 5 miljoner kronor. Piezo LEGS®-motorer ska användas i avancerade system i litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledarkomponenter.

Väsentliga händelser efter årets utgång

· PiezoMotor levererar motorer inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av nya massvolymmotorn LINK.
 
· PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK. Investeringen ryms inom ramen för den kapitalanskaffning bolaget genomförde i december 2018. PiezoMotors tidigare bedömning att produktionskapaciteten för LINK etableras under 2020 kvarstår. Denna tidplan linjerar också väl med de dialoger bolaget i dagsläget för på kundsidan inom främst telekom och medtech.
 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                           Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                                + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                                     olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 8:35 CEST.

Release