Default Image

PiezoMotor offentliggör delårsrapport för januari – juni 2019

August 23, 2019

PiezoMotor offentliggör delårsrapport för januari – juni 2019

[vc_row][vc_column][vc_message]

Verksamheten första halvåret 2019

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig.

På uppdrag av ett av världens största och resursstarkaste teknikbolag utvecklar PiezoMotor en ny mikromotorteknologi för massvolymapplikationer. Mycket högt ställda prestandakrav har uppnåtts och leveranser av den nya motorn har även skett till ledande tillverkare och leverantörer av nästa generations mobiltelefoninät där teknologin utvärderas för integrering i framtidens justerbara nätkomponenter. PiezoMotors styrelse har fattat beslut om investering i en slutmonteringsanläggning med årskapacitet för miljontals motorer. Utvärdering av utrustningsleverantörer inleddes tidigare under året och pågår. Parallellt med arbetet med leverantörer har organisationsförändringar genomförts med ny VD sedan i början av april samt rekryteringar inom produktionsstöd.

”Det första halvårets produktförsäljning ligger i linje med vår interna planering och denna försäljning fortsätter att uppvisa en god ökning. Vi ser inte någon avmattning kring det övergripande affärsflödet och det råder även fortsatt bra nivå kring förfrågningar för eventuella nya kundprojekt”, kommenterar Ander Kottenauer, VD.

Ekonomisk översikt

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 6,9 MSEK (6,4) och för första halvåret 2019 till 13,6 MSEK (12,3).
  • Bruttoresultatet för årets andra kvartal uppgick till 1,3 MSEK (1,3) och för årets sex första månader till 2,4 MSEK (2,7).
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,4 MSEK (-3,9) och för årets sex första månader till -11,7 MSEK (-6,8).
  • Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -5,4 MSEK (-3,9) och för det första halvåret till -11,8 MSEK (-6,9).
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,37 SEK (-0,28) och för årets första sex månader till -0,82 SEK (-0,50).
  • Eget kapital uppgick per 2019-06-30 till 51,1 MSEK (55,4) eller 3,53 SEK per aktie (3,98).
  • Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 82 procent (78).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för andra kvartalet till -5,2 MSEK (-3,8) och för årets första halvår till -11,5 MSEK (-6,6).
  • Per 2019-06-30 uppgick bolagets likvida medel till 31,7 MSEK (46,3).

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                           Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                                +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                                     [email protected]

 

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:35 CEST.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]