Default Image

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – juni 2020

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – juni 2020

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2020.

PiezoMotor har en väl diversifierad kundbas verksam inom flera olika applikationsområden. Som ett resultat av detta uppnår vi ökad produktförsäljning även i andra kvartalet liksom under första halvåret – trots Coronapandemin.

Ekonomisk översikt andra kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK (6,9).
· Bruttoresultatet uppgick till 0,8 MSEK (1,3).
· Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (-5,4).
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,9 MSEK (-5,4).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 SEK (-0,37).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,0 MSEK       (-5,2).

Ekonomisk översikt första halvåret 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 12,0 MSEK (13,6).
· Bruttoresultatet uppgick till 1,0 MSEK (2,4).
· Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-11,7).
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,6 MSEK (-11,8).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,86 SEK (-0,82).
· Eget kapital uppgick per 2020-06-30 till 60,2 MSEK (51,1) eller 4,16 SEK per aktie (3,98).
· Soliditeten uppgick per 2020-06-30 till 87 procent (78).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,4 MSEK (-11,5).
· Per 2020-06-30 uppgick bolagets likvida medel till 31,6 MSEK (31,7).

Väsentliga händelser under första halvåret 2020

· 2020-01-16: PiezoMotor levererar motorer inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av nya massvolymmotorn LINK (icke-regulatoriskt).
 
· 2020-02-11: PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK (regulatoriskt).

· 2020-03-26: PiezoMotors LINK-motorer tar nästa steg inom mobiltelefoninät. LINK-motorer anpassade för en specifik kundapplikation ska inom kort levereras för nästa utvecklingsfas. (regulatoriskt).
 
· 2020-05-22: PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK. Tecknare i nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder (regulatoriskt).
 
· 2020-05-27: PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymsapplikation inom diagnostik. Under 2020 erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 1,5 MSEK (regulatoriskt).

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release