Default Image

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – september 2020

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – september 2020


PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2020.

PiezoMotor har en väl diversifierad kundbas verksam inom flera olika applikationsområden. Som ett resultat av detta uppnår bolaget tillväxt i produktförsäljningen även i tredje kvartalet liksom under de två föregående kvartalen – trots Coronapandemin.

Under det tredje kvartalet etablerar PiezoMotor tre marknadsmässiga fokusområden. Bolaget anställer en global försäljningschef och lägger också beställning på produktionsutrustning för högvolymproduktion av mikromotorn Piezo LINK.

Ekonomisk översikt tredje kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (4,8).
· Bruttoresultatet uppgick till 1,4 MSEK (1,0).
· Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-4,2).
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -4,8 MSEK (-4,2).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 SEK (-0,29).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               -4,4 MSEK (-3,8).

Ekonomisk översikt januari till september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 18,1 MSEK (17,9).
· Bruttoresultatet uppgick till 2,4 MSEK (2,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -17,3 MSEK (-15,9).
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -17,2 MSEK (-16,0).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,16 SEK (-1,11).
· Eget kapital uppgick per 2020-09-30 till 55,4 MSEK (47,1) eller 3,58 SEK per aktie (3,25).
· Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 88 procent (81).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               -15,9 MSEK (-15,3).
· Per 2020-09-30 uppgick bolagets likvida medel till 22,4 MSEK (23,2).

Väsentliga händelser under januari till september 2020

· 2020-01-16: PiezoMotor levererar motorer inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av nya massvolymmotorn LINK (icke-regulatoriskt).
 
· 2020-02-11: PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK (regulatoriskt).

· 2020-03-26: PiezoMotors LINK-motorer tar nästa steg inom mobiltelefoninät. LINK-motorer anpassade för en specifik kundapplikation ska inom kort levereras för nästa utvecklingsfas. (regulatoriskt).
 
· 2020-05-22: PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK. Tecknare i nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder (regulatoriskt).
 
· 2020-05-27: PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymsapplikation inom diagnostik. Under 2020 erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 1,5 MSEK (regulatoriskt).

· 2020-09-10:  PiezoMotor fokuserar verksamheten mot tre fokusområden. Syftet är att tydliggöra bolagets kommersialisering och strategi. PiezoMotor har en stor bredd i sin kundbas och bolagets kunder är verksamma på många olika geografiska marknader och inom många olika områden. I syfte att tydliggöra bolagets verksamhet fokuseras nu bolagets aktiviteter mot tre tydliga områden; PRECISION, COMPACT DRIVES och CONSUMER (icke- regulatoriskt).

· 2020-09-10: PiezoMotor utvecklar en motorteknologi för konsumentelektronik såsom till exempel mobiltelefoner. Inriktningen för kommersialiseringen ligger på partnerskap och licensiering. Baserat på förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare och deras underleverantörer har PiezoMotor under 2020 bedrivit utvecklingsarbete som syftar till att ta fram en motorteknologi för extremt små utrymmen i bärbar konsumentelektronik och nu finns prototyper på plats. Det är inte PiezoMotors avsikt att etablera egen produktionskapacitet för denna motor. Inriktningen för kommersialiseringen ligger istället på partnerskap och licensiering. Dialog förs med flera aktörer på marknaden (icke- regulatoriskt).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2020-10-02: PiezoMotor anställer Rolf Kohler som global försäljningschef. Rolf har mångårig branscherfarenhet, bland annat som säljchef för Sydeuropa på schweiziska maxon Group, liksom ett stort kontaktnät inom såväl precisions- som högvolymapplikationer (icke- regulatoriskt).

· 2020-10-22: PiezoMotor etablerar produktionskapaciteten för Piezo LINK. Kravspecifikationen för den första monteringscellen för Piezo LINK har uppnåtts och styrelsen godkänner den offert som lämnats av leverantören. Utrustningen kommer därmed levereras till PiezoMotors produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats, bland annat i pressmeddelande den 11 februari 2020 (icke- regulatoriskt).

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release