Default Image

PiezoMotor slutför förvärvet av Sensapex

PiezoMotor slutför förvärvet av Sensapex

Den 14 april 2021 ingick PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor”) avtal om förvärv av det finländska bolaget Sensapex Oy (”Sensapex”) – en utvecklare och tillverkare av avancerade system för positionering inom bland annat Life Science. PiezoMotor har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Sensapex.
Köpeskillingen för samtliga aktier i Sensapex uppgick till ca 13,5 MEUR på kassa- och skuldfri basis och med justering för avvikelse från normalt rörelsekapital. Köpeskillingen består av en kontantdel om ca 7,4 MEUR och en aktiedel i form av 1 390 039 nyemitterade aktier av serie B i PiezoMotor. Priset för vederlagsaktierna (44,64 SEK per aktie) har fastställts utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för PiezoMotors aktie på Nasdaq First North Growth Market under tre handelsdagar före undertecknandet av köpeavtalet. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under juni månad 2021 och kommer att motsvara ca 7,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i PiezoMotor.

Sensapex VD, tillika grundare och huvudägare, har ingått lock-up-avtal avseende vederlagsaktierna om upp till tolv (12) månader. Övriga mottagare av vederlagsaktier har ingått lock-up-avtal om upp till sex (6) månader, förutom ca 250 000 vederlagsaktier som inte omfattas av någon lock-up.

Transaktionen innehåller en rörlig tilläggsköpeskilling som är baserad på Sensapex försäljning rullande tolv månader 2022-06-30 respektive 2023-06-30. Totala värdet av tilläggsköpeskillingen är begränsad till maximalt 4 MEUR. Viss mindre del av eventuell tilläggsköpeskilling kommer erläggas kontant, medan det står PiezoMotor fritt att annars avgöra om en tilläggsköpeskilling ska utbetalas i aktier eller kontanter eller en kombination därav. För full tilläggsköpeskilling krävs en försäljningstillväxt för Sensapex om ca 75 procent per år.

”Med förvärvet av Sensapex har vi inlett processen att bygga en bolagsgrupp som tillgodoser marknadens allt högre krav på ökad precision och kompakta lösningar. Både PiezoMotor och Sensapex har en hög tillväxttakt, en bra pipeline och stark orderingång. Till detta läggs en rad samarbetsområden som redan har initierats och som jag förväntar mig kommer att driva försäljningsökningen ännu mer”, säger Anders Kottenauer, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                   

+46 (0)70-495 02 60                                                                       

[email protected]                                               

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 12:05 CEST.

Release