Default Image

Rättelse – Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Rättelse – Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Rättelse – Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ). MAR – text felaktigt med, nu borttagen. 

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2020, kl. 10:00 i hörsalen i Juvelen på Stationsgatan 23 i Uppsala. Inregistrering inleds kl. 09:30.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2020,

· dels senast den 23 juni 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget på mailadress: [email protected] eller via brev till Bolaget, PiezoMotor Uppsala AB, att: AGM 2020, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 18 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
15. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Bolaget består av styrelseordförande Adam Dahlberg (valberedningens ordförande samt styrelseordförande i Bolaget), styrelseledamoten Gert Frech-Walter (utsedd av aktieägaren Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG) samt Ping Faulhaber (utsedd av aktieägaren Gaudium IVST, LCC). Medlemmarna är utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka tillsammans representerar per datumet för kallelsen cirka 51,3 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9 – Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat uppgå till fem (5) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 – Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Arvode föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, oförändrat utgå till ledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera. Prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2020 föreslås således uppgå till 189 200 kronor (exklusive sociala utgifter).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Gert Frech-Walter och Ping Faulhaber som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Adam Dahlberg.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir omvalt kommer den auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 12 – Beslut om tillsättande av valberedning

Aktieägarna ombeds notera att årsstämman 2019 beslutat inrätta en valberedning i Bolaget utan att sådant krav ställs på Bolaget enligt lag eller börsrättslig regel. Bolaget vill upplysa årsstämman om att Bolaget inte heller valt, och är inte heller skyldigt, att tillämpa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Det föreslås att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2021.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
· förslag till styrelsearvoden;
· förslag till revisor;
· förslag till revisorsarvode;
· förslag till ordförande på årsstämman; och
· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier av serie B i Bolaget utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget:

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 471 906 registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 14 471 906 aktier av serie B, representerande totalt 14 471 906 röster.

__________________________________

Uppsala i maj 2020

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                     Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                       +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                   [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release