Default Image

Uppdatering (nytt datum), Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Uppdatering (nytt datum), Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

På grund av fel vid pressläggning vid kallelse i SvD ändras datum för extra bolagsstämma från den 10 maj 2021 till den 14 maj 2021. Även datum kopplade till stämman har ändrats, vänligen se kallelse nedan för information. 
Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 maj 2021.

Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer stämman med stöd av tillfälliga lagregler genomföras med poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning enligt instruktioner nedan.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj april 2021,

· dels senast den 13 maj 2021 avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier                 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 7 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Poströstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida https://piezomotor.com/aktien/bolagstamma-piezomotor/.

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman och senast den 13 maj 2021, och gäller då som anmälan till stämman. Formuläret kan skickas med post till PiezoMotor Uppsala AB (publ), Att: EGM 2021, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala eller per e-post till [email protected]. I fullmaktsformuläret ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggs poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida https://piezomotor.com/aktien/bolagstamma-piezomotor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom poströstningsformuläret, fullmakt, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen
8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Adam Dahlberg utses till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 – Framläggande och godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att den i kallelsen föreslagna dagordningen godkänns.

Punkten 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att styrelseledamot Henrik Nittmar, eller vid förhinder av honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkten 7 – Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 april 2021 om riktad nyemission på i huvudsak nedanstående villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 508 053 kronor genom emission av högst 1 016 106 aktier av serie B.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare utsedda genom ett accelererat book building-förfarande genomfört av ABG. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission och med hänsyn till den föreslagna teckningskursen är styrelsens bedömning att en riktad nyemission på föreslagna villkor kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 39 kronor vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbudsförfarande. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant inom tre (3) bankdagar efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkten 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 1 400 000 aktier av serie B i Bolaget.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske i syfte att genomföra det tidigare kommunicerade förvärvet av Sensapex Oy.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Övrigt

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 4 maj 2021, till adress PiezoMotor Uppsala AB (publ), Att: EGM 2021, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala eller per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 9 maj 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 15 479 970 registrerade aktier, fördelat på noll (0) stamaktier av serie A och 15 479 970 stamaktier av serie B, representerande totalt 15 479 970 röster.

__________________________________

Uppsala i april 2021

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                    Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                       +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                   [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release