Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) för inval av ny ordinarie styrelseledamot

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 2 november 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 2 november 2017, genom e-post till: info@piezomotor.se eller via brev till PiezoMotor Uppsala AB (publ), att: EGM, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 2 november 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1.             Stämmans öppnande;

2.             Val av ordförande vid stämman;

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.             Val av en eller två justeringsmän;

5.             Framläggande och godkännande av dagordning;

6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7.             Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

8.             Val av tillkommande styrelseledamot;

9.             Beslut om styrelsearvode;

10.           Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Val av tillkommande styrelseledamot

Bolagsstämman föreslås att till slutet av nästkommande årsstämma välja Joakim Stenberg som nytillkommande styrelseledamot i Bolaget, innebärandes att styrelsen därefter består av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter, Dodd Disler och Joakim Stenberg. Aktieägare representerande ca 65 procent av kapitalet och rösterna stöder förslaget. Joakim Stenberg är oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvode

Joakim Stenberg föreslås erhålla en årlig ersättning motsvarande två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter).

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 12 121 906 aktier och röster.

Vid frågor, vänligen kontakta:


Johan Westermark, VD                                                                 Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-81 82 400                                                                     +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se                                              olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com