Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma dagen den 19 januari 2022 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Stationsgatan 23 i Uppsala. Inregistrering inleds kl. 12.45.

ANMÄLAN M.M.

Den som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 januari 2022,

· dels senast den 13 januari 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget via e-post till ir@piezomotor.se eller via brev till Bolaget, PiezoMotor Uppsala AB, att: EGM 2022, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress eller per e-post till ir@piezomotor.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 januari 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 13 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av högst 274 649 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 137 324,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Barry R. Bruhns med 189 361 aktier och E. Todd Kanipe med 85 288 aktier.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 49,85 kronor vilket motsvarar de tre senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs till och med den 28 december 2022. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning genom tillskjutande av apportegendomen ska ske inom tre veckor från emissionsbeslutet.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 24 280 816 registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 24 280 816 aktier av serie B, representerande totalt 24 280 816 röster.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

__________________________________

Uppsala i december 2021

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                               Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                                    +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                         olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2021 kl. 20:50.

Release