KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 25 juni 2020 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak: 

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen; 

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen; 

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019; 

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som ska erhålla ett arvode om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera, motsvarande sammanlagt 189 200 kronor för 2020; 

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning, 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter och Ping Faulhaber; 

att till styrelsens ordförande välja Adam Dahlberg; 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2021 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun; 

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag; 

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B inom bolagsordningens gränser dock högst 10 procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020 och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen; 

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. 

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.  

PiezoMotor Uppsala AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare information, kontakta: 

Anders Kottenauer, VD 

+46 (0)70 495 02 60 

anders.kottenauer@piezomotor.se 

eller 

Olof Stranding, CFO 

+46 (0)18-489 5150 

olof.stranding@piezomotor.se 

Certified Adviser 

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.  

Om PiezoMotor 

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar. 

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.  

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 12:00. 

Release