PiezoMotor offentliggör avsikt att genomföra två riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra två riktade kontanta nyemissioner om totalt cirka 85 miljoner kronor på basis av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med de riktade emissionerna är huvudsakligen att finansiera kontantdelen av köpeskillingen i förvärvet av Sensapex.

PiezoMotor offentliggör en avsikt att genomföra två riktade kontanta nyemissioner av B-aktier om totalt cirka 85 miljoner kronor med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt dels med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020 dels villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande på extra bolagsstämma som avses kallas till genom separat offentliggörande (”Nyemissionerna”). PiezoMotor har uppdragit till ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna att genomföra Nyemissionerna.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionerna kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas imorgon den 22 april 2021. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller ABG Sundal Collier så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionerna för

· Förvärv av Sensapex Oy i enlighet med separat pressmeddelande
· Utökade investeringar i PiezoMotors organiska tillväxt inklusive utökade säljresurser, fortsatt drift av kundprojekt och viss R&D

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till förvärvet och Piezomotors fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen.

Nyemissionerna förutsätter dels att PiezoMotors styrelse efter att bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera nya B-aktier dels med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020 dels villkorat av aktieägarna efterföljande godkännande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är sole global coordinator och bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt PiezoMotor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Kottenauer, VD+46 (0)70-495 02 60anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i PiezoMotor Uppsala AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från PiezoMotor Uppsala AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. PiezoMotor har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 17:32 CEST.

Release