Default Image

Acuvi offentliggör preliminär finansiell information för fjärde kvartalet 2022

January 19, 2023

Acuvi offentliggör preliminär finansiell information för fjärde kvartalet 2022


Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick koncernens intäkter till 56 MSEK.

Justerad EBITDA för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 13 MSEK, motsvarande en marginal på cirka 23 procent.

De justerade resultatposterna är av engångskaraktär och är hänförliga till kostnader för förvärvet av TPA Motion (5 MSEK), due diligence-kostnader (1 MSEK) samt avgångsvederlag (4 MSEK).

Per den 31 december 2022 uppgick Acuvis tillgängliga likviditet (kassa + ej utnyttjad checkkredit) till 20 MSEK.

Acuvi publicerar fullständig bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2022 den 9 mars 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB är certified adviser

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market

www.acuvi.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Acuvi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 17:31 CEST.

Release