Default Image

Delårsrapport januari-september 2021: Transformativt förvärv

Delårsrapport januari-september 2021: Transformativt förvärv


Under det tredje kvartalet 2021 uppgick den organiska tillväxten i moderbolagets produktförsäljning till 34 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Inräknat nyförvärvet Sensapex har koncernens produktförsäljning under tredje kvartalet vuxit med 88 procent jämfört med PiezoMotors produktförsäljning under tredje kvartalet föregående år.

Koncernen tredje kvartalet 2021 *

Produktförsäljning, MSEK                                                           9,4 (5,0)                     

Nettoomsättning, MSEK                                                           10,5 (6,2)                     

Bruttoresultat, MSEK                                                                 -1,5 (1,4)

EBITDA, MSEK                                                                         -11,8 (-4,5)                     

Rörelseresultat, MSEK                                                             -19,1 (-4,8)                     

Resultat efter finansnetto, MSEK                                            -19,1 (-4,8)                     

Resultat per aktie före och efter utspädning                        -0,98 (-0,43)                     

Kassaflöde**, MSEK                                                                  -8,7 (-4,4)                     

* Siffrorna inkluderar PiezoMotor AB  + Sensapex Oy & Sensapex Inc. (juli – september) för 2021 och PiezoMotor AB (juli – september) 2020.

** Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Moderbolaget tredje kvartalet 2021

Produktförsäljning, MSEK                                                           6,7 (5,0)

Nettoomsättning, MSEK                                                             6,9 (6,2)

Bruttoresultat, MSEK                                                                  0,1 (1,4)

EBITDA, MSEK                                                                           -6,1 (-4,5)

Rörelseresultat, MSEK                                                              -6,5 (-4,8)

Resultat efter finansnetto, MSEK                                             -6,5 (-4,8)

Resultat per aktie före och efter utspädning                        -0,37 (-0,43)

Kassaflöde**, MSEK                                                                 -6,7 (-4,4)

** Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet

2021-08-12:       PiezoMotor ingår exklusivt licensavtal

2021-09-08:       PiezoMotor vinner ytterligare uppföljningsorder från halvledarindustrin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-10-25:       PiezoMotor ingår avtal om att förvärva bolaget The Precision Alliance Motion – etablerar egen närvaro i USA.

VD Anders Kottenauer kommenterar:

” Förvärvet förändrar PiezoMotor i grunden. Per den 30 september omsatte bolagen i gruppen rullande tolv månader 150 MSEK. I ett enda slag ändras förutsättningarna för vilket bolag PiezoMotor är. Till vår bas i Europa där vi börjat etablera en egen direktförsäljning lägger vi nu amerikansk närvaro som vi kan utgå från när vi bygger en motsvarande försäljningsorganisation i USA.

Tillväxttrenden i koncernen har alla förutsättningar att bibehållas framöver och våra positiva kassaflöden lägger grunden för hur vi kan skapa ännu fler förvärvs- och affärsmöjligheter när vi fortsätter bygga vår bolagsgrupp kring de globala trenderna miniatyrisering och ökad precision.”

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på PiezoMotors hemsida: https://piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                              + 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]                      [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 17:33 CEST.

Jan-Sep 2021