Default Image

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB, (publ)

April 4, 2018

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB, (publ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, kl. 09.30 i Bolagets lokaler, Stålgatan 14, Uppsala.

 1. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018, på mailadress: [email protected] eller via brev till Bolaget, Att: AGM 2018, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 2 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 1. Förslag till dagordning
 2. Stämmans öppnande
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 

 

 1. Beslut om:
 • Fastställande av resultat- och balansräkning;
 • Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Riktlinjer för tillsättande av valberedning
 5. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 6. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Gabriel Albemark väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 (b) – Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Arvode föreslås utgå till Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som föreslås erhålla två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Årsstämman föreslås att till slutet av nästa årsstämma omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Gert Frech-Walter och Dodd Disler som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman 2019, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman föreslås fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019 enligt följande:

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

 • förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode;
 • förslag till ordförande på årsstämman; och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

 

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Högsta antal aktier som kan emitteras under bemyndigandet ska uppgå till 2 500 000 aktier, motsvarande en högsta utspädning om ca 15,2 procent.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

 

 1. Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 13 906 906 aktier och röster.

Uppsala i april 2018

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                                                    Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-81 82 400                                                                        +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                                                [email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399.        E-post: [email protected].
Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 18:05 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]