Default Image

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2019

April 24, 2019

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

24 april, 2019

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2019.

Ny VD, större organisation och planering för massvolymproduktion

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 6,6 MSEK jämfört med 5,9 MSEK under motsvarande period föregående år. Rensat för engångskostnader i samband med byte av VD uppgick rörelseresultatet för årets första kvartal till -4,3 MSEK (-2,9). Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har bolagets organisation vuxit och under kvartalet har bolaget även tagit större kostnader för inköp av förbrukningsvaror samt anlitande av produktionsteknikkonsult.

På uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklar PiezoMotor en ny mikromotorteknologi för massvolymapplikationer. Mycket högt ställda prestandakrav har uppnåtts och leveranser av den nya motorn har även skett till ledande tillverkare och leverantörer av nästa generations mobiltelefoninät. PiezoMotors styrelse har fattat beslut om investering i en slutmonteringsanläggning med årskapacitet för miljontals motorer och utvärdering av utrustningsleverantörer pågår.

  • Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 6,6 MSEK (5,9).
  • Bruttoresultatet för årets första kvartal uppgick till 1,1 MSEK (1,3).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -6,3 MSEK (-2,9).
  • Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -6,4 MSEK (-3,0).
  • Resultatet per aktie för årets första kvartal uppgick till -0,44 SEK (-0,22).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 56,5 MSEK (59,4) eller 3,90 SEK per aktie (1,72).
  • Soliditeten uppgick på balansdagen till 80 procent (63).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för första kvartalet till -6,3 MSEK (-2,8).
  • Per den 31 mars 2019 uppgick bolagets likvida medel till 43,3 MSEK (51,9).

Väsentliga händelser under perioden

  • PiezoMotor utsåg Anders Kottenauer till ny VD. Anders tillträdde sin tjänst i början av april 2019. Anders Kottenauer kommer närmast från det stora teknikbolaget Laird Ltd där han var Senior Vice President and General Manager för affärsenheten Thermal Systems med kunder inom bland annat telekom och medicinteknik. Laird Ltd var tidigare noterat på London Stock Exchange och ägs numera av Advent International.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 +46 (0)70-10 10 824

[email protected] [email protected]

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]